Linka důvěry

Kontakt:

Telefonní číslo :  599 505 323

e-mail:  linkaduvery@ssmh.cz

 

Odpověď na e-mailový dotaz odbrží klient do 10 kalendářních dní.

 

Provoz:

Pracovní dny:  6.30 - 15 hod.

Základní činnosti:

 • telefonická krizová pomoc
 • krizová intervence
 • psychická podpora
 • dlouhodobější provázení klienta
 • prostor pro ventilaci problémů
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • základní psychologické a sociální poradenství
 • informace o zařízeních a institucích v rámci psychosociální sítě
 • doplňková činnost – internetové poradenství

Poslání:

Linka důvěry je střediskem Sociálních služeb města Havířova, které jsou příspěvkovou organizací Magistrátu města Havířova.
Je to terénní služba, která poskytuje odborné sociální služby prostřednictvím telefonické krizové pomoci.
Pomáhá klientům při zvládání krizových stavů, poskytuje jim dlouhodobější podporu, informace o službách a kontaktech vhodných navazujících zařízení a případně zajišťuje spolupráci s institucemi a jednotlivci, kteří jsou schopni situaci klienta řešit.
Svým zaměřením působí také na prevenci sebevražedných pokusů a stavů bezvýchodnosti.

Cíl: 

Aktuálním cílem je uklidnit klienta, stabilizovat jeho stav, snížit nebezpečí, že se krize bude dále prohlubovat.
Předávat klientovi informace o jeho právech, povinnostech a oprávněných zájmech, společně hledat různé možnosti řešení jeho situace a pomáhat tyto možnosti realizovat.

Konečným cílem je poskytovat podporu a posílit klienta, který se ocitl v obtížné životní situaci tak, aby byl do budoucna schopen sám řešit svou situaci a služeb linky důvěry využíval jen v nezbytně nutných případech.

Zdroje k dosažení cílů – odborní pracovníci, finanční zajištění, materiální vybavenost, standardy kvality sociální služby. 
 
Stanovené cíle  lze  vyhodnocovat na základě evidence kontaktů v počítačovém programu LDW, výročních zpráv, stížností, podnětů a připomínek klientů i pracovníků.

Principy:

 • poskytované služby jsou dostupné  pro všechny uživatele bez rozdílu pohlaví, národnosti, politického a náboženského  přesvědčení, sexuální orientace  i sociálního zařazení
 • veškeré informace o klientech jsou důvěrné, pracovníci linky důvěry jsou vázáni mlčenlivostí
 • služba je poskytována klientovi anonymně, v anonymitě zůstává i pracovník
 • klient je pracovníky linky důvěry respektován ve své individualitě
 • jsou respektována  osobní práva klienta a jeho svoboda zvolit poskytovatele a rozsah využívaní nabízených služeb
 • klient je veden k samostatnosti při řešení jeho problémů i v rozhodování 
 • služby jsou poskytovány na základě odborných znalostí a dovedností pracovníků linky důvěry
 • služby jsou poskytovány za cenu běžného telefonního hovoru
 • návaznost na ostatní zařízení v psychosociální síti v regionu
 • všichni pracovníci se řídí Etickým kodexem pracovníka linky důvěry a pracoviště linky důvěry a Etickým kodexem internetové poradny, které schválila Česká asociace pracovníků linek důvěry

Cílová skupina:

Klienti, kteří se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.

 

Dokumenty ke stažení:

ETICKÝ KODEX internetové poradny iKodex.pdf

ETICKÝ KODEX pracovníka LD a pracoviste LD.pdf

Zpráva o činnosti za rok 2013 - Linka důvěry.pdf

Zpráva o činnosti za rok 2016 - Linka důvěry.pdf

Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz