Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ - Odborné sociální poradenství

Poslání služby

Posláním služby je poskytnout klientovi informace z oblasti výchovy a vzdělávání dítěte se zdravotním postižením (služby, dávky, metody práce).

Služba OSP poskytuje základní a odborné poradenství:

 • v oblastech orientace v sociálních systémech (dávky, služby)
 • v oblasti vzdělávání (výběr vhodného zařízení, proces integrace, metody práce)
 • vztahující se k volnočasovým aktivitám dětí se zdravotním omezením (informace o akcích, táborech, pořádání vlastních akcí a výletů apod.)
 • v oblasti narušených komunikačních schopností, poruch chování v souvislosti se zdravotním postižením

 

Cíle služby

Hlavním cílem je poskytnutí všech informací klientovi, které povedou k řešení jeho obtížné životní situace a následně k samostatnosti v rozhodování, jak svou situaci řešit tak, aby službu přestal potřebovat anebo aby ji využíval jen v nezbytně nutném rozsahu.

Dílčí cíle:

 • proškolit klienta teoreticky i prakticky ve speciálních metodách práce, nejčastěji Teacch program, Alternativní a augmentativní komunikace, VOKS, Makaton
 • předání informací klientovi z oblasti nadací, dávek a služeb pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením
 • pokrok dítěte (dle IP) v důsledku používání výše uvedených metod

 

Zásady poskytování služby

 • poskytování poradenství bezplatně
 • respekt k individuálním potřebám rodin a jejich dětí; prioritou při poskytování služby je zájem dítěte, rozvoj jeho schopností a dovedností
 • respektování svobody klienta a pomoc klientovi dospět k vlastnímu rozhodnutí
 • respekt k uplatňování vlastní vůle klienta při řešení své nepříznivé životní situace
 • podpora samostatnosti klienta
 • citlivý, odborný a partnerský přístup
 • otevřená spolupráce s rodinami, zařízeními a subjekty, které poskytují sociální služby
 • dostupnost, bezpečnost služby
 • poskytování služby bez jakéhokoliv náznaku diskriminace, nezávisle na pocitech, postojích a bez předsudků pracovníků

 

Cílová skupina

 • rodiny s dětmi se zdravotním postižením (mentálním, tělesným, kombinovaným, osobám s autismem a s narušenými komunikačními schopnostmi v důsledku zde uvedeného zdravotního postižení a děti s vývojovým opožděním);
 • poradenství je poskytováno zejména rodinám z Havířova a z obcí v místní působnosti, dále v rámci Moravskoslezského kraje. Terénní formou pak v případě, že v dané lokalitě není podobná služba poskytována nebo je její poskytování omezeno naplněním kapacity (žadatel má nárok na službu rané péče, avšak z kapacitních důvodů není poskytována)
 • výchovná a vzdělávací zařízení, zařízení poskytující sociální služby osobám se zdravotním postižením;
 • věková kategorie od 2 do 26 let.

 

Financování služby

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Moravskoslezský kraj

Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz