Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ - Služby rané péče

Poslání služby

Posláním Poradenského střediska „RaD“ je poskytnout rodinám s dětmi se zdravotním postižením takové informace, podporu a pomoc, aby byly schopny se zorientovat v situaci, v níž se rodiny ocitly a následně se samostatně rozhodovat o možnostech, jak žít život, co nejblíže obdobný životům rodin s dítětem bez zdravotního postižení.

Služba rané péče je poskytována zejména v přirozeném prostředí, tj. v rodině, s respektem k jejímu soukromí a běžnému chodu.

 

Cíle služby

Hlavním cílem služby je poskytnout dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám komplex služeb a programů, které eliminují, nebo zmírňují důsledky zátěže plynoucí ze samotného postižení. 

Dílčí cíle RP jsou:

 • rozvoj komunikačních dovedností dítěte, podpora a rozvoj sociálních interakcí mezi dítětem se zdravotním postižením a dalšími členy rodiny
 • spoluúčast na vytváření vhodných podmínek pro začleňování dětí z rodin se zdravotním postižením do vzdělávacích zařízení běžného typu
 • pomoc rodině pojmenovat své silné stránky a společně nalézt možnosti, jejich efektivního využití
 • předcházení umísťování dětí do rezidenčních služeb
 • osvětu - předávání informací okolí.

 

Zásady poskytování služby

 • poskytování poradenství bezplatně
 • respekt k individuálním potřebám rodin a jejich dětí
 • respektování svobody klienta a pomoc klientovi dospět k vlastnímu rozhodnutí
 • respekt k uplatňování vlastní vůle klienta při řešení své nepříznivé životní situace
 • podpora samostatnosti
 • citlivý, odborný a partnerský přístup
 • otevřená spolupráce s rodinami, zařízeními a dalšími subjekty, jež poskytují sociální služby
 • poskytování služby bez jakéhokoli náznaku diskriminace, nezávisle na pocitech, postojích a bez předsudků pracovníků
 • podpora rodiny k nezávislosti na sociální službě a k využívání veřejných služeb v místě bydliště rodiny;
 • otevřenost služby vůči novým metodám, trendům, změnám v oblasti poskytování sociální služby;
 • aktivní role uživatele po celou dobu poskytování služby, tzn. rodiče jsou aktivními partnery pracovníka rané péče, jsou členy týmu.
 • respekt k vlastním výchovným cílům rodiny – pracovník si je vědom skutečnosti, že rodič je jedinečným znalcem svého dítěte.

 

Cílová skupina

 • služba rané péče „RaD“ je určena rodinám s dětmi se zdravotním postižením mentálním, tělesným, kombinovaným, dětem s autismem, s potížemi v oblasti dorozumívání v důsledku uvedeného zdravotního postižení a rodinám s dětmi, u kterých je ohrožen jejich vývoj
 • klientelou jsou rodiny s dětmi (s výše uvedeným postižením) ve věku od 0 do 7 let
 • služba RP je poskytována rodinám zejména z Havířova a obcí s místní působností (Albrechtice u Českého Těšína, Dolní Datyně, Horní Bludovice, Horní Suchá, Prostřední Suchá, Těrlicko, Dolní Datyně a Prostřední Suchá).

 

Pro přijetí do služby rané péče „RaD“ je u kombinovaného postižení (tj. kombinace zdravotního postižení a postižení zrakového či sluchového) nutné splňovat podmínku, že rodič v dané situaci vnímá smyslové postižení pro vývoj svého dítěte jako méně závažné. V praxi to znamená, že služba rané péče „RaD“ se primárně nezaměřuje na řešení smyslového postižení.

 

Financování služby

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Moravskoslezský kraj

Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz