Kontakt

Základní informace

Poslání

Posláním Centra prevence (CP) je nabídka a realizace specifické primární prevence u dětí a mládeže – vedení ke zdravému způsobu života a k přijímání vlastní zodpovědnosti, práce s postoji a chováním dětí a mládeže, podpora zdravých vztahů v třídních kolektivech a prevence šikany, prevence zneužívání návykových látek a hledání pozitivních alternativ, nácvik psychosociálních dovedností, monitorování rizikových oblastí u dospívajících. Posláním CP je zároveň navázání spolupráce s rodiči, tj. zvýšení celkové informovanosti a prohloubení jejich ochoty aktivně se podílet, na řešení problémových situací při výchově svých dětí a včasná pomoc při řešení problémů.

Cíle – přehled programů

Specifická primární prevence u dětí od nejútlejšího věku – Dlouhodobý terénní program prevence pro MŠ a I. st. ZŠ „Zdravý způsob života a prevence závislostí“ (zdraví, hygiena, výživa, pohyb, vztahy, intimní zóny, léky, závislosti, šikana, sebepoznávání, komunikace).

 • Specifická primární prevence u dospívajících – Dlouhodobý program prevence pro II. st. ZŠ a střední školy „Zdravá třída“ (sebepoznávání, vztahy a komunikace, šikana, týmová spolupráce, klima třídy, prevence závislostí)
 • Tematická práce, vrstevnická svépomoc, formování pozitivních postojů dětí a mládeže, formování odmítavých postojů dětí a mládeže k negativním jevům, nácvik psychosociálních dovedností – Psychosociální průprava pro nově sestavené skupiny žáků II. st. ZŠ a studentů SŠ „Co se mě (ne)dotýká“.
 • Prevence rizikového chování v třídních kolektivech – Adaptační program pro nově sestavené třídy „Jsme na jedné lodi“.
 • Zvyšování informovanosti rodičů v oblasti trestní odpovědnosti u dětí a mládeže a zneužívání návykových látek –  „Informační servis pro rodiče“.
 • Konzultace problémových situací a hledání jejich řešení s pomocí sociální pracovnice „Individuální konzultace“.
 • Přiblížení činnosti CP veřejnosti, seznámení s týmem a pracovištěm – „Exkurze na CP“.

 Cílová skupina

 • Děti předškolního a mladšího školního věku
 • Žáci II. stupně ZŠ, středoškolská a učňovská mládež
 • Děti a mládež od 6 do 18 let 
 • Pedagogové, rodiče
 • Široká veřejnost

Principy poskytovaných aktivit

 • Odbornost – pracovníci mají a dále si prohlubují své odborné znalosti a dovednosti z oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže. Znají a řídí se obecně závaznými normami a předpisy, které chrání lidská práva a svobodu klientů CP. V případě, že požadovaná služba je mimo rámec nabídky CP, je klientům, dle možností zprostředkován kontakt na kompetentní instituci.
 • Respektování volby klientů – zařízení vytváří podmínky, v nichž se klienti mohou cítit důstojně a rozhodovat se s porozuměním důsledků svého rozhodnutí.
 • Etický přístup – pracovníci zařízení usilují při své práci s klienty o korektní vztahy
  a respektují individualitu osobnosti klientů. Oceňují, povzbuzují, vedou k ohledu, toleranci a utváření pozitivních postojů u klientů. Práce s klienty probíhá v souladu s Etickým kodexem pracovníků CP.
 • Individualizace podpory a flexibilita – služby se dle možností a s ohledem na vnitřní pravidla CP pružně přizpůsobují potřebám klientů.
 • Zaměření na celek – na situaci klientů se pohlíží v souvislostech, nikoli jen na dílčí aspekty.
 • Ochrana práv klientů – zařízení usiluje o vytváření podmínek, v nichž klienti mohou svá práva naplňovat.
 • Anonymita – o všech individuálních konzultacích lze vést písemné záznamy anonymně (pod čísly). Záznamy o své osobě mají právo klienti vidět.
 • Náboženská nezaujatost – pracovníci zařízení respektují
  u klientů jejich pohled na svět a svobodu vyznání.  O náboženských otázkách s nimi hovoří pouze v případě, když o to projeví klienti sami zájem.
 • Respektování stížností – v případě nespokojenosti s poskytnutím služby, je možno podat stížnost.

Základní prohlášení CP

 • Pracovníci znají poslání CP, cíle, cílovou skupinu klientů a principy poskytovaných služeb (viz výše) chápou jako veřejný závazek.
 • CP své poslání, cíle, cílovou skupinu klientů a principy poskytovaných služeb (viz výše) chápe jako veřejný závazek.
 • CP nenahrazuje přirozené prostředí výchovy klientů, vztahové sítě a místní instituce, jimiž jsou rodina, škola a další zařízení pro výchovu, ale podporuje je a doplňuje. Za tímto účelem s nimi komunikuje a spolupracuje s nimi.
 • Klienti CP mají možnost svobodně se rozhodnout, jaké služby chtějí využívat.
 • Klienti CP mají možnost svobodně měnit své osobní cíle, potřeby, názory a podle toho druh využívané služby.
 • Pracovníci CP dodržují všechny obecně závazné normy související s poskytováním svých služeb, při své práci se řídí Obecně závaznými právními předpisy a vnitřními dokumenty CP.

Historie CP

Centrum prevence vzniklo původně jako městská instituce, která zahájila svou činnost dne  5. 5. 1998. Od roku 1999 do dubna roku 2010 realizovala Centrum prevence Charita Český Těšín. Současným realizátorem celého projektu jsou Sociální služby města Havířova, se sídlem Přemyslova 1618/12, 736 01  Havířov-Podlesí.

Poskytované služby vycházejí ze Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Standardy jsou základním nástrojem pro zabezpečení kvality a účinnosti poskytované péče.

V květnu 2014 získalo Centrum prevence „Certifikaci odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování“. 

Práva a povinnosti klientů

Práva klientů

 • právo na poskytnutí služby bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost, náboženství, pohlaví, identitu, věk apod.,
 • právo na znalost filozofie a metod zařízení,
 • právo na informace o pravidlech služeb a o případných sankcích,
 • právo na ochranu osobních údajů,
 • právo nesdělovat své osobní údaje,
 • právo na vlastní řešení nepříznivé sociální situace,
 • právo na důstojnost a respekt,
 • právo na formulování osobních cílů,
 • právo měnit své osobní cíle,
 • právo aktivně se zapojit do procesu plánování služby,
 • právo na odborně poskytnutou službu,
 • právo na vlastní názor,
 • právo uplatňovat svou vůli,
 • právo jednat na základě svých rozhodnutí,
 • právo na ochranu soukromí,
 • právo na ochranu základních lidských práv,
 • právo na ochranu před skutečným nebo hrozícím tělesným trestem, před fyzickým, citovým a sexuálním zneužíváním a před nedobrovolným fyzickým omezováním,
 • právo na své bezpečí,
 • právo na zákaz využívání klienta ve prospěch zařízení,
 • právo na zajištění asistenta, tlumočníka (na vlastní náklady),
 • právo na předčasné ukončení služby bez fyzického či psychického nátlaku,
 • právo na hodnocení poskytnutých služeb,
 • právo dát nesouhlas s fotografováním a filmováním své osoby,
 • právo na podání stížnosti.

Povinnosti klientů:

 • povinnost dodržovat „Domácí řád CP“ a z něho vyplývající pravidla

zejména pak:

 • dodržovat pravidla jednotlivých programů,
 • počínat si tak, aby nedošlo k poškození majetku CP a ohrožení zdraví ostatních účastníků i pracovníků,
 • vrátit zapůjčený materiál,
 • dodržovat pořádek a čistotu,
 • uhradit způsobenou škodu vlastní vinou,
 • dodržovat zákaz vnášení či zneužívání návykových látek na CP,
 • dodržovat protipožární předpisy,
 • řídit se všemi pokyny pracovníků v případě nouzových či ohrožujících situací.

Nabídka služeb

Programy ke stažení

 1. Dlouhodobý terénní program prevence pro MŠ a I. stupeň ZŠ
 2. Dlouhodobý program prevence pro II. stupeň ZŠ a SŠ
 3. Adaptační program pro nově sestavené třídy II. stupně ZŠ a SŠ
 4. Informační servis pro rodiče
 5. Individuální konzultace
 6. Exkurze na Centru prevence
 7. Psychosociální průprava „Co se mě (ne)dotýká“

Dokumenty

Etický kodex pracovníků Centra prevence

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. – 31. 12. 2020

Certifikát

Kontakt

Telefonní čísla

E-mailové adresy

Sídlo:  Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov-Podlesí

Budova SSMH na ulici Přemyslova

Provozní doba

Ambulantní forma

Pondělí7:30 – 14:30
Úterý – pátek7:30 – 12:30

Terénní forma

Pondělí – pátek7:30 – 12:30

Pracovní tým

Mgr. Michaela Režňáková, DiS. – vedoucí CP, sociální pracovnice, lektorka

Markéta Pelikánová – vychovatelka, lektorka

Bc. Renáta Čečotková – vychovatelka, lektorka

Milena Čepová – lektorka

Externí pracovníci

Ing. Martin Lisník – supervizor

Vyřizování stížností

 • V případě nespokojenosti s poskytováním programu CP má klient možnost podat písemnou či ústní stížnost.
 • Stěžovat si klient může sám nebo prostřednictvím svého zástupce nebo jiné osoby.
 • Stížnost bude příslušným pracovníkem zaevidována v Knize stížností, v případě ústní stížnosti nejdříve sepsána.
 • Stížnosti přijímá vedoucí zařízení (Bc. Michaela Režňáková), v případě její nepřítomnosti její zástupce či jiný pracovník zařízení, pokud se nejedná o stížnost na tohoto pracovníka. Oslovený pracovník posoudí závažnost a oprávněnost stížnosti a rozhodne o dalším řešení. Stížnost bude v co nejkratším termínu (nejpozději do 28 dní od podání stížnosti) řádně prošetřena a v případě jejího oprávnění bude učiněno příslušné opatření, které vychází na základě obsahu stížnosti. Vedoucí zařízení písemně informuje klienta o způsobu vyřízení stížnosti.  O způsobu vyřízení stížnosti provede zápis a informuje ředitele organizace. V případě, že si klient chce stěžovat anonymně, použije k tomu určenou papírovou obálku na nástěnce v učebně nebo schránku v čekárně. Vyřízení stížnosti pak bude vyvěšeno vedle nástěnky.
 • Při nespokojenosti s vyřízením stížnosti nebo v rámci stížnosti na vedoucí zařízení se klient může obrátit přímo na ředitele Sociálních služeb města Havířova (Ing. Milan Černý, Přemyslova 12/1618, 736 01  Havířov-Podlesí, tel.: 599 505 312) nebo na další osoby viz vyvěšené kontakty na nástěnce v učebně.
 • Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb budou brány jako možný podnět pro rozvoj a zlepšování služby nabízené Centrem prevence.
 • Stížnost nesmí klienta znevýhodňovat při zájmu o další poskytnutí služby.