Kontakt

Základní informace

Dětská skupina Edisonka

Od 1. 1. 2008 převzaly zařízení jeslí do své organizační struktury Sociální služby města Havířova p.o., Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí 736 01.

Od 1. 8. 2022 vznikla nová služba a to dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Charakteristika

Sociální služby města Havířova, příspěvková organizace, poskytuje službu péče o děti od jednoho roku do tří let (s překryvem do 31.8.) v Dětské skupině Edisonka 1 a Dětské skupině Edisonka 2, jehož posláním je poskytování výchovné péče dítěti zaměřené na všestranný rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků přiměřených jeho věku. Služba spočívá v pravidelné péči za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.

Zařízení je stavebně přizpůsobeno svým malým obyvatelům. Každá skupina má hernu, koupelnu, ložnici a kuchyňku s jídelnou. Všechna jsou vybavená nábytkem, hračkami a pomůckami, které odpovídají věku, potřebám dětí  a platným hygienickým normám. Součástí prostor skupiny je krásná prostorná zahrada.

V průběhu dne je zajištěno kompletní stravování, přičemž jsou dodrženy výživové normy.

O děti v zařízení pečuje kvalifikovaný zdravotnický personál a pečující osoby, kteří splňují požadavky zákona o dětských skupinách.

Zaměření

Program v dětských skupinách Edisonka 1, Edisonka 2 je tvořen tak, aby se děti rozvíjely ve všech směrech, aby prostředí v dětské skupině mělo rodinnou atmosféru a panovaly v ní přátelské vztahy. Nepropagujeme v plné míře žádný dnes populární vzdělávací směr, ale snažíme se o laskavý, citlivý a individuální přístup k dětem.

Každé dítě je jedinečné a tak k němu i přistupujeme. Laskavý a individuální přístup je prioritou. Děti během celého dne rozvíjíme, inspirujeme a motivujeme. Učíme je samostatnosti, sebejistotě a zároveň jim necháváme co nejvíce prostoru být dětmi, hrát si a bavit se.

Cíl

Péče o děti s důrazem na individuální přístup, harmonický rozvoj psychomotoriky v klidném prostředí našeho zařízení a spokojenost rodičů.

Nabídka služeb

Provoz dětské skupiny a program dne (od 6:00 hodin do 16:30 hodin)

Dětská skupina je provozována každý pracovní den (od pondělí do pátku). Rozsah péče je poskytován pět dnů v týdnu.

6:00 – 8:00Příjem dětí (volná hra dětí, ranní cvičení, hygiena, postupná snídaně, hygiena)
7:45 – 8:00Ranní cvičení
8:00 – 8:30Snídaně, hygiena
8:30 – 9:30Volná hra, individuální nebo skupinové zaměstnání
9:30 – 9:45Přesnídávka
9:45 – 10:45Pobyt venku (při nepříznivém počasí hry v herně)
11:00 – 11:30Hygiena, oběd
11:30 – 12:00Hygiena, ukládání dětí ke spánku
12:00 – 14:00Spánek, odpočinek dětí
14:00 – 14:30Odpolední svačina
14:30 – 16:30Volná hra, postupné propouštění dětí domů

V průběhu celého dne je zajištěn pitný režim.

Činnost dětí

V průběhu celodenní péče o děti máme na paměti skutečnost, že dítě se nejlépe učí napodobováním a časté opakování určité činnosti přispívá k jejímu osvojování. Proto je pro nás program pro děti velmi důležitý.

Výchova je zaměřena na individuální potřeby a možnosti dětí. Našim cílem je nejen osvojování správných návyků, dovedností a vědomostí, ale také na to, aby děti pracovaly se zájmem, radostí a chutí. Podporujeme v dětech samostatnost a vytváříme příležitost k činnostem. Vedeme děti k tomu, aby měly rády pohyb a naučily se správně používat svůj pohybový aparát.

Důležité je zejména prožitkové učení hrou, kdy je činnost dětí založena na přímých zážitcích a na smyslovém vnímání. Podporujeme dětskou zvídavost. Uplatňujeme učení na principu nápodoby, aktivity spontánní i řízené.

Většina těchto aktivit probíhá formou dětské hry, ať už je to hra tvořivá, námětová, konstruktivní, pohybová či hudební.

Vhodnou formou jsou hry, které jsou přímo nebo nepřímo motivované. Tyto činnosti probíhají zpravidla v menší či větší skupině i individuálně. Vycházíme s metody pozorování, vnímavosti vůči dítěti a s citlivostí reagujeme na jeho individuální potřeby.

Rozvoj řeči v říkankách, písničkách, pomocí obrázků, nápodoby, pomocí rytmizace a pohybových činností. Podporování přirozeného rozvoje jazyka.

Rozvoj představivosti pomocí pohádek, rozvíjením příběhu, opakováním písniček a básniček.

Rozvíjení jemné motoriky pomocí plastelíny, skládaček, malování, tvoření, cvičení s prstíky na jemnou motoriku pomocí říkanek, nácvik správného úchopu lžíce, tužky, koordinace ruky a oka.

Rozvíjení hrubé motoriky obsahuje nácvik chůze, běh, cval, válení sudů po žíněnce, cvičení s balónem (hod), rychlá a pomalá chůze, skok, nášlapy na špičky, dupot.

Tvoření – poznávací schopnost, představivost, fantazie, myšlenkové operace, vnímání, pozornost, soustředění, paměť, tvořivost, vynalézavost. Používat budeme různé přírodní i běžné materiály pro rozvoj jemné motoriky s různými pomůckami jako je papír, ruličky od toaletního papíru, plastelína, razítka s korkových zátek nebo brambor, barvy, pastelky, křídy, prstové barvy, stavebnice a skládačky.

Každodenní pohyb na zahradě. Pravidelně se opakující úkony hygieny, stolování a sebeobsluhy. Nabízíme pohyb s hudbou, zpěv, námětové hry, oslavy svátků (Den dětí), vyprávění zážitků, každodenní pohybové aktivity, zdravé a bezpečné prostředí, přátelský kolektiv, klidné místo pro odpočinek i relaxaci.

Zápis a přijetí dítěte

Zápis a přijetí dítěte do dětské skupiny

Do dětské skupiny jsou přijímány děti od jednoho roku do tří let (s překryvem do 31 8.) na základě podání přihlášky. Zápis probíhá zpravidla v měsíci květnu, v případě volné kapacity v průběhu celého roku.

Do dětské skupiny může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, nebo je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Rodiče musí splňovat podmínky dané zákonem o dětské skupině (vazba na trh práce), kdy alespoň jeden z rodičů je:

  • Zaměstnanec (pracovněprávní vztah doloží potvrzením od zaměstnavatele nebo kopií pracovní smlouvy či dohody o práci)
  • OSVČ (doloží potvrzením o evidenci u OSSZ nebo čestné prohlášení)
  • Student/ka (doloží potvrzením o denním studiu)
  • Nezaměstnaný/á (doloží potvrzením o vedení v evidenci ÚP)

Ještě před nástupem dítěte do dětské skupiny bude s rodičem podepsána Smlouva o poskytování péče o dítě.

Nejpozději v den nástupu dítěte do dětské skupiny odevzdají rodiče:

  • Evidenční list dítěte
  • Seznam osob pověřených k vyzvedávání dítěte z dětské skupiny
  • Údaje o zdravotní způsobilosti, včetně potvrzení o očkování
  • Potvrzení rodiče o vazbě na trh práce

Dětská skupina si vyhrazuje právo na odmítnutí přijetí dítěte z těchto důvodů:

  • Naplněná kapacita zařízení
  • Nedoložení potřebné dokumentace

Důvod nepřijetí dítěte bude rodiči oznámeno. Zároveň si poskytovatel vyhrazuje právo dítě z dětské skupiny vyloučit ze závažného důvodu (např. nepřizpůsobení se dítěte režimu v dětské skupině, zdravotní důvody, které se zjistí v průběhu docházky) viz Práva a povinnosti rodičů.

V Dětské skupině Edisonka 1, Dětské skupině Edisonka 2 neposkytujeme péči dětem se specifickými potřebami z důvodu neupravených prostorových a materiálních podmínek. Budova nemá bezbariérový vstup. Poskytovatel nemá navýšený kvalifikovaný personál, zajišťující specifické potřeby dětí.

Adaptační proces

Adaptačním procesem se rozumí postupné zvykání dítěte na režim a prostředí dětské skupiny. Adaptace dítěte trvá nejméně týden, dle potřeb dítěte se může prodloužit.

Průběh adaptace

1. den9:30 – 10:30dítě je v dětské skupině společně s rodičem (bez stravy)
2. den8:00 – 9:00dítě je v dětské skupině 1 hodinu bez rodiče (bez stravy)
3. den8:00 – 10:00dítě je v dětské skupině 2 hodiny bez rodiče (bez stravy)
4. den8:00 – 11:15dítěti je v době pobytu již poskytnuta snídaně, přesnídávka, oběd
5. den8:00 – 14:30snídaně, přesnídávka, oběd, spánek, svačina

Během adaptace přibalte dítěti oblíbenou hračku. Komunikujte s pečujícím personálem (zvyklosti dítěte). Rozlučte se krátce. Pozitivně dítě motivujte, pochvalte ho za zvládnutý pobyt v zařízení.

Ceník

Služba péče o dítě je poskytována s částečnou úhradou nákladů. Financování služby je zajišťováno s využitím příspěvku na provoz dětské skupiny a částečnou úhradou od rodičů. Úhrada obsahuje platbu za péči o dítě, za stravné a pitný režim.

Příspěvek1 900 Kč / měsíc
+ stravné49 Kč / den

Platba se provádí na účet Komerční banky Karviná, exp. Havířov č. 76137791/0100 nebo v hotovosti v kanceláři vedoucí zařízení vždy do 10. dne měsíce na daný měsíc.

Vyúčtování stravného dle skutečné docházky probíhá zároveň s vyúčtováním péče vždy do 10. dne následujícího měsíce spolu s platbou na daný nový měsíc. Při ukončení smlouvy péče o dítě je přeplatek rodiči vrácen bezhotovostně na uvedený účet nebo v hotovosti v kanceláři vedoucí zařízení vždy do 10. dne po měsíci, kdy byla ukončena smlouva. V případě vzniku nedoplatku je rodič povinen uhradit dlužnou částku do 25. dne měsíce následujícího po ukončení smlouvy.

Kontakt

Kde nás najdete 

Dětská skupina Edisonka 1 a Dětská skupina Edisonka 2 na ul. Edisonova 520/1, Havířov-Město, jsou situovány v centru města s dostupností MHD č. 404, 405, 416.

Jak se přihlásit 

Přihlásit se může žadatel v průběhu celého roku vyplněním „Žádosti o přijetí dítěte do zařízení“. Zápis probíhá zpravidla v měsíci květnu, v případě volné kapacity v průběhu celého roku. Bližší informace v sekci Zápis a přijetí dítěte

Telefonicky si je možno předem domluvit návštěvu v zařízení, kde všechny aktuální dotazy zodpoví vedoucí pracovník zařízení nebo jeho zástupce.

Sídlo: Edisonova 520/1, 736 01 Havířov – Město

Vedoucí zařízení: p. Jana Wislová

Provozní doba

Pondělí – pátek:  6.00 – 16.30 hod

Fotogalerie

Dokumenty

Vnitřní pravidla

Plán výchovy a péče