Kontakt

O nás

Úvodní slovo ředitele

Vážení spoluobčané,

příspěvková organizace „Sociální služby města Havířova“, byla zřízena Rozhodnutím Zastupitelstva města Havířova ke dni 1. 1. 1994. Plných 30 let poskytujeme služby sociálního a zdravotnického charakteru občanům města a přilehlého okolí.

Demografický vývoj obyvatelstva s sebou přináší trvalou potřebu nárůstu a prohlubování péče o občany. Do popředí se tak stále markantněji dostávají důvody existence této organizace.

My, zaměstnanci, pracujeme na svém kvalifikačním a osobním růstu, hledáme nové cesty a možnosti zkvalitňování našich služeb. V průběhu let našeho působení jsme se museli mnohokrát přizpůsobit nejrůznějším změnám, nařízením, finančním omezením a nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Současná těžká situace ve společnosti se samozřejmě v různých ohledech dotýká i nás. Vždy je však pro nás na prvním místě klient, kterému se snažíme vyjít vždy v maximální míře vstříc.

Služby koncipujeme tak, aby vždy respektovaly i specifické potřeby klientů. Struktura služeb umožňuje jejich vzájemné propojení a návaznost, neboť jsou vytvořeny předpoklady pro poskytování služeb formou terénní, ambulantní i pobytovou. Pro každou službu máme vymezeno poslání, účel, cíl, cílovou skupinu a základní principy, které pak poskytování služby umožňují.

Vzájemná provázanost, dostupnost, strukturovanost a vysoká míra flexibility má svůj nepopiratelný přínos. Služby efektivněji intervenují do obtížných životních situací právě těch občanů, pro které je taková pomoc nezbytná a adekvátně reagují na jejich potřeby, aniž by byl uživatel služby nucen trvale opustit svůj přirozený svět.. Právě zacílenost služeb významným způsobem podporuje participaci občanů, kteří se z nejrůznějších příčin stali uživateli služeb. Tímto způsobem se snažíme podílet se na změně systému poskytování sociálních i zdravotnických služeb na lokální úrovni města Havířova.

Podstatou poskytovaných sociálních služeb i zdravotní péče je jejich kvalita, ohled na individuální potřeby klienta a respektování základních lidských hodnot.

V současné době poskytujeme tyto sociální služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:   

 • Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi
 • Nízkoprahová denní centra
 • Odborné sociální poradenství
 • Odlehčovací služby
 • Raná péče
 • Odborné sociální poradenství s názvem zařízení – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Odborné sociální poradenství pro seniory
 • Pečovatelská služba
 • Odlehčovací služby s názvem zařízení – Denní a pobytové služby pro seniory – Respitní péče
 • Denní stacionáře s názvem – Denní a pobytové služby pro seniory – Denní stacionář

Vážení spoluobčané, stávající či budoucí uživatelé našich služeb, zachovejte nám svou přízeň.

Děkujeme Vám.

Ing. Milan Černý

ředitel

Základní údaje o organizaci

Sociální služby města Havířov

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov – Podlesí

IČO: 60337583

DIČ: CZ60337583

Telefon: +420 599 505 311

E-mail: sekretariat@ssmh.cz

Datová schránka

Název datové schránky: Sociální služby města Havířova

ID datové schránky: zmqs6f8

Struktura organizace

Organizační struktura

Dokumenty organizace

Oznamování porušení v rámci příspěvkové organizace SSmH v souladu se Směrnicí EU č. 2019_1937