Kontakt

Naše služby

Děti

Dětská skupina Edisonka

Cílem je péče o děti s důrazem na individuální přístup, harmonický rozvoj psychomotoriky v klidném prostředí našeho zařízení a spokojenost rodičů.

Centrum prevence

Posláním centra je nabídka a realizace specifické primární prevence u dětí a mládeže – vedení ke zdravému způsobu života a k přijímání vlastní zodpovědnosti, práce s postoji a chováním dětí a mládeže, podpora zdravých vztahů v třídních kolektivech a prevence šikany, prevence zneužívání návykových látek a hledání pozitivních alternativ, nácvik psychosociálních dovedností, monitorování rizikových oblastí u dospívajících.

Rodina

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy – Odborné sociální poradenství

Posláním Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Havířově je prostřednictvím odborného sociálního a psychologického poradenství napomáhat rodinám, párům a jednotlivcům k samostatnému zvládnutí nepříznivé vztahové situace a k obnovení vlastních zdrojů pro utváření uspokojivých rodinných, partnerských a mezilidských vztahů vůbec.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Posláním Služeb pro rodiny je poskytování bezplatné pomoci a podpory rodinám s dětmi z Havířova a okolí, jejichž vývoj je ohrožen vlivem nepříznivé životní situace, kterou nedokážou řešit vlastními silami nebo za pomoci svého okolí.

Služby pro rodinu a dítě se zdravotním postižením „RaD“ – Odborné sociální poradenství

Posláním služby je poskytnout klientovi informace z oblasti výchovy a vzdělávání dítěte se zdravotním postižením (služby, dávky, metody práce).

Služby pro rodinu a dítě se zdravotním postižením „RaD“ – Raná péče

Posláním Poradenského střediska „RaD“ je poskytnout rodinám s dětmi se zdravotním postižením takové informace, podporu a pomoc, aby byly schopny se zorientovat v situaci, v níž se rodiny ocitly a následně se samostatně rozhodovat o možnostech, jak žít život, co nejblíže obdobný životům rodin s dítětem bez zdravotního postižení.

Služby pro rodinu a dítě se zdravotním postižením „RaD“ – Odlehčovací služby

Posláním služby je poskytovat rodinám úlevu od stálé, dlouhodobé péče o děti či mladé lidi se zdravotním postižením, o něž je jinak pečováno v přirozeném sociálním prostředí a předcházet tak umísťování dětí a mladých lidí se zdravotním postižením do rezidenčních (pobytových) služeb.

Služby pro pěstounské rodiny

Pracovníci pověřené osoby poskytují pomoc s vytvořením bezpečného prostředí pro děti v náhradní rodinné péči prostřednictvím doprovázení a podporou osob nahrazujících péči rodičů. Zprostředkovávají informace, služby a pomoc ohroženému dítěti, zájemcům a pěstounům.

Senioři

Odborné sociální poradenství pro seniory

Nabízíme odborné poradenství pro seniory, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, případně jsou nepříznivou situací ohroženi.

Pečovatelská služba

Prostřednictvím této služby zajišťujeme pomoc, podporu a péči klientům ve spolupráci s jejich rodinou a jinými osobami tak, aby mohli žít co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí běžným způsobem života.

Denní stacionář

Denní stacionář je zaměřen na poskytování služby osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Péče je zde zaměřena především na asistenci a pomoc při běžných denních činnostech a vyplnění volného času.

Respitní péče – pobytová služba

Respitní (odlehčovací) péče je zaměřena na poskytování péče občanům se zdravotním postižením a seniorům, kteří potřebují zajistit nepřetržitou sociální, zdravotní a ošetřovatelskou podporu a pomoc.

Zdravotnické služby

Domácí zdravotní péče

Domácí péče je odborná zdravotní péče, která je  poskytovaná pacientům doma v jejich vlastním sociálním prostředí, kde se cítí lépe a jistěji oproti ústavním zařízením. Je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví, rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti.

Osoby v krizi

Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi

Posláním Kontaktního a poradenského centra pro osoby ohrožené závislostmi (dále jen KPC) v Havířově je poskytovat anonymně a bezplatně odborné sociální služby zmírňující dopady užívání návykových látek, včetně patologického hráčství. Poskytování těchto služeb chápeme jako veřejný závazek.

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší

Posláním Nízkoprahového denního centra v Havířově je poskytnutí zázemí a pomoci osobám bez přístřeší při zajištění základních životních potřeb pro přežití.

Právní poradenství

Právní poradenství

Bezplatné právní poradenství v oblasti rodinného a občanského práva při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, mimo právního zastoupení.