Kontakt

Základní informace

Denní stacionář je zaměřen na poskytování služby osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Péče je zde zaměřena především na asistenci a pomoc při běžných denních činnostech a vyplnění volného času.

Služba je poskytována:

 • za úhradu formou ambulantní služby občanům města Havířova, v případě volné kapacity lze přijmout i klienta s bydlištěm mimo Havířov,
 • z důvodu snížené soběstačnosti osob, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby,
 • pokud péči nelze zajistit jiným typem sociální služby,
 • z důvodu vážné překážky na straně rodiny,
 • z důvodů nízkých společenských kontaktů a potřebou navázat nové.

Komu je služba určena

 • Senioři
 • Osoby s chronickým duševním onemocněním
 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby s jiným zdravotním postižením

Zařízení se zaměřuje na práci s klienty s Alzheimerovým typem demence.

Cíle služby

 • zapojení uživatelů služby do společnosti vrstevníků a rozvíjení společenských vztahů a kontaktů, předcházení sociální izolaci,
 • pomoc a podpora soběstačnosti, pomáhat s upevňováním fyzických a duševních schopností či dovedností,
 • aktivizace, smysluplné vyplnění volného času.

Principy poskytovaných služeb:

 • Princip partnerství: Klient je rovnocenným a rovnoprávným partnerem pracovníkům zařízení, je zajištěna jeho důstojnost a respekt.
 • Princip komplexnosti: Na poskytované služby v zařízení navazují další následné služby, kterými lze pružně reagovat na aktuální potřeby klientů.
 • Princip individuality: Služba zohledňuje odlišnosti jednotlivých klientů, respektuje jejich vlastní vůli a rozhodnutí.
 • Princip flexibility, přiměřené podpory a pomoci: Obsah a rozsah služby je přizpůsobován aktuálním potřebám klienta, je „šitý na míru“.
 • Princip ochrany a diskrétnosti: Ochrana osobních údajů a zachování mlčenlivosti.Klient je chráněn před předsudky a negativním hodnocením, je zachovávaná diskrétnost.

Financování služby

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Nabídka služeb

1. Základní úkony v přímé péči

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při použití WC,

poskytnutí stravy: zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Aktivizační služby

Činnosti probíhají ve skupinkách, což umožňuje vzájemnou podporu lidí stejného věku, zprostředkovává výměnu informací, poznatků, zážitků, zkušeností, zvyšuje sebedůvěru ve vlastní schopnosti, dává příležitost k tréninku sociálních dovedností. Pro každého účastníka aktivizačních činností je sestaven plán péče na základě jeho vlastního přání včetně časového harmonogramu.

Druhy aktivizačních činností:

 • aktivizační činnosti – trénink paměti, koncentrace smyslových funkcí, společenské hry, nácvik komunikačních schopností,
 • tvořivé činnosti – zaměřeny na tvořivost, motorické schopnosti zejména prstů a ruky – ruční práce, práce s různým materiálem, výroba dekorativních předmětů do bytu,
 • zdravotní a kondiční cvičení k udržování zdravého těla i ducha,
 • muzikoterapie – je terapie využívající účinky hudby na psychiku člověka – zpěv s hudebním doprovodem, poslech hudby, hudební soutěže,
 • odborné přednášky – zajímavé přednášky odborníků z různých oblastí např. zdraví, cestování, historie a další,
 • výlety za poznáním, oslavy narozenin, sportovní hry, pestrý kulturní program.

Základní sociální poradenství

Poskytování potřebných informací, které pomohou při řešení tíživé osobní situace, např. informace o možnostech dalších služeb, pomoci či dávek atd.

2. Fakultativní úkony

 • Doprava do zařízení
 • Doprovod do zařízení
 • Příprava a podání léků sestrou v zařízení
 • Praní a žehlení osobního prádla
 • Pochůzky, dovoz jídla domů
 • Praní a žehlení osobního prádla + dovoz prádla

Provozní doba služby

Služba je poskytována ve všední dny od 6.00 – 18.00 hodin.

Ceník

Úhrady za poskytované základní činnosti služby platné od 1. 2. 2023

Kontakt

Sociální služby města Havířova

Moskevská 1103/1f, 736 01 Havířov – Město

Vstup C – recepce

Bc. Šárka Cependová, sociální pracovnice

Recepce v čase 6:00 – 18:00 (pracovní dny)

Lenka Lvoncová, Jana Kotasová

Objekt je dostupný prostředky veřejné dopravy, je v těsné blízkosti autobusových zastávek (autobusové linky MHD 403, 409, 412, výstup – zastávka „Město – škola Mánesova“) V objektu a jeho těsné blízkosti jsou vytvořena stání pro osobní automobily.

Dokumenty

Žádost o poskytnuti sociální služby

Smlouva o poskytování a úhradě sociální služby v denním stacionáři

Vnitřní pravidla poskytování služby v Denním stacionáři

Pobytový řád Denního stacionáře

Vyjádření ošetřujícího lékaře k poskytování sociální služby (pečovatelská služba a denní stacionář)

Dohoda o spolupráci

Rozpis léků

Fotogalerie