Kontakt

Základní informace

Poslání

Domácí péče je odborná zdravotní péče, která je  poskytovaná pacientům doma v jejich vlastním sociálním prostředí, kde se cítí lépe a jistěji oproti ústavním  zařízením. Poskytuje se na základě doporučení praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví, rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti.

Forma poskytování služeb

Služba je poskytovaná terenní formou na základě indikace ošetřujícího lékaře a potřeb občana.  Péči  zajišťují  erudované  zdravotní sestry.

Formální součástí je vyplněná předepsaná žádost, tj. poukaz na ošetření domácí péčí, který vyplní  praktický lékař, event. vedoucí  sestra  Domácí péče, přičemž potřebuje základní údaje pacienta jako rodné číslo, pojišťovnu, adresu, patro, anebo si ho vyžádá pacient  při propuštění  z nemocnice.  

Veškerá péče je zajištěna na základě smluvního ujednání mezi poskytovatelem a ošetřujícím lékařem klienta. Sestry se do domácností klientů dopravují služebním vozem.

Provozní doba poskytované péče

Pondělí – neděle: 6:00 – 22:00

Cílová skupina

 • Senioři
 • Osoby s chronickým duševním onemocněním
 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby se zdravotním postižením 
 • Osoby s jiným zdravotním postižením

Poskytovaní služby

 • klientům propuštěným z hospitalizace, kde byla zvládnuta akutní fáze onemocnění a klient je schopen čerpat odborné zdravotnické služby v domácím prostředí
 • klientům, u kterých žádá péči přímo praktický lékař
 • podmínkou  poskytování  služby je spolupráce s rodinou či blízkými, kteří pomohou zajistit odpovídající zázemí
 • výkony prováděné domácí péčí jsou hrazeny pojišťovnou na základě indikace ošetřujícího lékaře

Praktický příjem nového klienta

První kontakt

Základní informace je možné získat při osobním kontaktu na adrese sídla zařízení, od praktického lékaře, přímo v nemocničním zařízení, telefonicky, na internetových stránkách organizace a také z informačních materiálů v ambulancích, či na odděleních  nemocnice.

Průběh jednání

Domácí péče  získává  nového  klienta  většinou  přímo  z oddělení nemocnice,  kde uznají za vhodné pokračovat se  zdravotní   péčí  v domácnosti. Dalším způsobem je  žádost praktického lékaře,  rodinného příslušníka, nebo pečovatelské  služby.

S klientem, příbuznými či blízkými je pak dohodnuta 1. návštěva v jeho domácnosti. Zdravotnický pracovník citlivě a dle potřeb klienta poskytne další upřesňující informace o způsobu poskytovaných služeb a seznámí uživatele s vnitřními pravidly poskytované služby, včetně práv a povinností klienta i zařízení. Pokud je požadována současně sociální hrazená péče, je dohodnuta schůzka také se sociálním pracovníkem a poskytnuty  informace o cenách nabízených služeb. Tyto informace může klient získat také v písemné podobě.

Klienti získávají vizitku s telefonním kontaktem a v případě nejasností se mohou kdykoliv  obrátit na naše kontaktní místo nebo mohou problém diskutovat s naším pracovníkem přímo v jejich domácnosti.

Nabídka služeb

Odborná ošetřovatelská péče poskytována klientovi v jeho vlastním sociálním prostředí. Péči zajišťují všeobecné sestry bez odborného dohledu.

Rozsah poskytovaných služeb

 • příprava a podání léků per os
 • aplikace injekcí
 • aplikace  inzulínu
 • podání  infúzní terapie
 • převazy pooperačních ran
 • převazy chronických ran – dekubitů, bércových vředů a jiných
 • odběry biologického materiálu – moči, sputa…
 • odběry  krve – ze žíly, z prstu
 • ošetřování  střevních a jiných vývodů – stomií (tracheostomie, jejunostomie…)
 • ošetřování drénů
 • ošetřování  katetrů a aplikace léčiv – analgezie do epidurálního katétru
 • zavádění a péče  o močové katétry,  včetně cévkování mužů
 • ošetřovatelská rehabilitace v domácím prostředí
 • nácvik  chůze  s chodítkem
 • měření fyziologických funkcí – krevní tlak, pulz…
 • inhalační a podpůrná kyslíková terapie  pomocí  oxygenátoru
 • odborné ošetřovatelské poradenství
 • edukace  v nové a náročné  pozici nemocného
 • komplexní edukace diabetiků ve vlastní domácnosti ve spolupráci s diabetologem a  konzultace zdravotního stavu s odborným lékařem, pokud tato navazuje na naši péči
 • komplexní péče o klienty v terminálním stadiu nemoci ve spolupráci  s mobilním hospicem Ondrášek.

Způsob poskytování služeb

Na základě písemné indikace praktického lékaře na dobu jednoho měsíce nebo na základě indikace ošetřujícího lékaře za hospitalizace, a to po dobu nejdéle 14 dnů. 

Služba je poskytovaná formou terénní.

Ceník

Název úkonůCena za úkon
Ošetřovatelská návštěva (délka výkonu 15 minut)65 Kč
Ošetřovatelská návštěva (délka výkonu 30 minut)130 Kč
Ošetřovatelská návštěva (délka výkonu 45 minut)180 Kč
Ošetřovatelská návštěva (délka výkonu 60 minut)230 Kč
Odběr biologického materiálu130 Kč
Aplikace léčiv – im., sc. forma75 Kč
Výměna, zavedení permanentního močového katetru150 Kč
Příprava a podání léků sestrou v domácnosti50 Kč
Příprava a podání léků do zásobníku50 Kč
Konzultace zdravotního stavu s odborným lékařem130 Kč
Donáška léků, pokud souvisí s přípravou léků 50 Kč
Neodhlášený úkon – DOP50 Kč

Kontakt

Vedoucí sestra: Mgr. Kateřina Kubicová

Adresa: Moskevská 1103/1f, 736 01 Havířov-Město

Vhodná doba kontaktu: 9:00 – 14:30, akutně možno 6:00 – 15:30

Provozní doba poskytování služeb: 6:00 – 22:00