Kontakt

Základní informace

Charakteristika zařízení

Prostřednictvím této služby zajišťujeme pomoc, podporu a péči klientům ve spolupráci s jejich rodinou a jinými osobami tak, aby mohli žít co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí běžným způsobem života.

Nabízené služby respektují požadavky klientů s cílem podpory jejich samostatnosti, zachování soběstačnosti tak, aby mohli vést nezávislý život a spolurozhodovat o poskytované péči.

Služba je poskytována:

 • za úhradu formou terénní i ambulantní na území města Havířova ve vymezeném čase,
 • z důvodu snížené soběstačnosti, nepříznivé životní situace a v případě potřeby pomoci jiné osoby pro zajištění péče o svoji osobu a domácnost,
 • na základě oprávněné potřebnosti zájemce o službu s cílem uspokojovat jeho individuální potřeby se uzavírá smlouva mezi poskytovatelem a klientem,
 • bezpečně a odborně, respektuje důstojnost klientů a její poskytování je založeno na principech etického kodexu, zabezpečují ji odborní pracovníci (sociální pracovnice/pracovníci, pečovatelky, pečovatelé).

Komu je služba určena

 • Seniorům
 • Osobám s chronickým duševním onemocněním
 • Osobám s chronickým onemocněním
 • Osobám se zdravotním postižením
 • Osobám s jiným zdravotním postižením
 • Rodinám, kde se narodily současně tři nebo více dětí

Cíle služby:

 • uspokojování individuálních potřeb lidí, kteří mají sníženou soběstačnost, ocitnou se v nepříznivé životní situaci a potřebují pomoc jiné osoby,
 • pomoc a podpora soběstačnosti, udržování a zlepšování kvality života klientů,
 • podpora samostatnosti, snižování rizika sociálního vyloučení, spolupráce s rodinou klienta.

Principy poskytovaných služeb:

 • Princip partnerství: Klient je rovnocenným a rovnoprávným partnerem pracovníkům služby, je zajištěna jeho důstojnost a respekt.
 • Princip komplexnosti: Na poskytované služby navazují další následné služby, kterými lze pružně reagovat na aktuální potřeby klientů.
 • Princip individuality: Služba zohledňuje odlišnosti jednotlivých klientů, respektuje jejich vlastní vůli a rozhodnutí.
 • Princip flexibility, přiměřené podpory a pomoci: Obsah a rozsah služby je přizpůsobován aktuálním potřebám klienta, je „šitý na míru“.
 • Princip ochrany a diskrétnosti: Ochrana osobních údajů a zachování mlčenlivosti.Klient je chráněn před předsudky a negativním hodnocením, je zachovávána diskrétnost.

Financování služby

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Nabídka služeb

Služba je poskytována terénní a ambulantní formou.

Je zajišťována na základě smluvního ujednání mezi poskytovatelem a klientem a zabezpečují ji sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách (pečovatelky, pečovatelé).

Terénní forma:

 • Jednotlivé domácnosti klientů na území města Havířova
 • Domy s pečovatelskou službou na území města Havířova

Ambulantní forma:

ul. Moskevská 1103/1f, Havířov – Město

 • Středisko osobní hygieny
 • Prádelna
 • Jídelna

Co Vám můžeme nabídnout

Základní úkony v přímé péči

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
 • celková koupel
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • donáška teplého jídla
 • dovoz jídla
 • podání jídla v jídelně pečovatelské služby
 • zajištění stravy (polévka + hlavní chod)
 • příprava a podání jídla a pití, pomoc při přípravě jídla a pití

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití (podání oběda)
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na vozík nebo na lůžko

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti, vynesení odpadků
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezónní úklid, úklid po malování)
 • donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • běžné nákupy, velký nákup, pochůzky
 • praní a žehlení osobního a ložního prádla, popřípadě jeho drobné úpravy

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovod dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby, a zpět
 • doprovod dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, a zpět
 • doprovod do zařízení (Denní stacionář SSmH)

Pečovatelské návštěvy

 • typ 1 – rozsah do 30 minut
 • typ 2 – rozsah do 45 minut
 • typ 3 – rozsah do 60 minut

Fakultativní úkony

 • koupel v koupacím lůžku
 • manipulační poplatek – silně znečištěné prádlo
 • poplatek za výběr hotovosti v domácnosti v rámci úhrady poskytovaných služeb SSMH
 • dohled v domácnosti (max. 2 hodiny)
 • pronájem kompenzačních pomůcek

Základní sociální poradenství

Poskytování potřebných informací, které pomohou při řešení tíživé osobní situace, např. informace o možnostech dalších služeb, pomoci či dávek atd.

Provozní doba služby

Služba je poskytována každý den od 6.00 – 22.00 hodin.

Ceník

Úhrady za poskytování základních činností služby a fakultativních služeb platné k 1.2.2023

Kontakt

Vedoucí sociálních zařízení

Mgr. Jana Tiahan Wojtoňová

Tel: +420 596 477 310

E-mail: tiahan.wojtonova.jana@ssmh.cz

Vedoucí pečovatelské služby

Renáta Nedělová, DiS

Tel: +420 596 477 313

E-mail: nedelova.renata@ssmh.cz

Sociální pracovnice

Mgr. Alena Konečná DiS

Tel: +420 596 477 320

E-mail: konecna.alena@ssmh.cz

Bc. Ivana Guňková DiS

Tel: +420 596 477 316

E-mail: gunkova.ivana@ssmh.cz

Mgr. Ivana Ryšková

Tel: +420 596 477 354

E-mail: ryskova.ivana@ssmh.cz

Recepce

Lenka Lvoncová, Jana Kotasová

Tel: +420 596 477 300

E-mail: recepce@ssmh.cz

Provozní

Lenka Jůchová

Tel: +420 596 477 312

E-mail: juchova.lenka@ssmh.cz

Rozvoz obědů

Renáta Růžička

Tel: +420 602 192 043

E-mail: obedy@ssmh.cz

Účetní

Petra Ďatková

Tel: +420 596 477 315

E-mail: datkova.petra@ssmh.cz

Radka Damcová

Tel: +420 596 477 353

E-mail: damcova.radka@ssmh.cz

Kde nás najdete

Sociální služby města Havířova

Moskevská 1103/1f, 736 01  Havířov – Město

VSTUP C – RECEPCE (v čase 6.00 – 18.00 v pracovní dny)

Objekt je dostupný prostředky veřejné dopravy, je v těsné blízkosti autobusových zastávek (autobusové linky MHD 403, 409, 412, výstup – zastávka „Město – škola Mánesova“) V objektu a jeho těsné blízkosti jsou vytvořena stání pro osobní automobily.

Dokumenty

Smlouva o poskytování a úhradě pečovatelské služby

Žádost o poskytování pečovatelské služby

Vyjádření ošetřujícího lékaře k poskytování sociální služby (pečovatelská služba a denní stacionář)

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Dohoda o spolupráci

Příloha č. 4 kompenzačních pomůcek

Jídelníčky

Červen 2024

Jídelníček – diabetická dieta

Jídelníček – šetřící dieta

Jídelníček – geriatrická dieta

Jídelníček – racio dieta

Červenec 2024

Jídelníček – diabetická dieta

Jídelníček – šetřící dieta

Jídelníček – geriatrická dieta

Jídelníček – racio dieta