Kontakt

Základní informace

Poslání služby

Posláním služby je poskytnout klientovi informace z oblasti výchovy a vzdělávání dítěte se zdravotním postižením (služby, dávky, metody práce).

Služba OSP poskytuje základní a odborné poradenství:

 • v oblastech orientace v sociálních systémech (dávky, služby)
 • v oblasti vzdělávání (výběr vhodného zařízení, proces integrace, metody práce)
 • vztahující se k volnočasovým aktivitám dětí se zdravotním omezením (informace o akcích, táborech, pořádání vlastních akcí a výletů apod.)
 • v oblasti narušených komunikačních schopností, poruch chování v souvislosti se zdravotním postižením

Cíle služby

Hlavním cílem je poskytnutí všech informací klientovi, které povedou k řešení jeho obtížné životní situace a následně k samostatnosti v rozhodování, jak svou situaci řešit tak, aby službu přestal potřebovat anebo aby ji využíval jen v nezbytně nutném rozsahu.

Dílčí cíle:

 • proškolit klienta teoreticky i prakticky ve speciálních metodách práce, nejčastěji Teacch program, Alternativní a augmentativní komunikace, VOKS, Makaton 
 • předání informací klientovi z oblasti nadací, dávek a služeb pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením
 • pokrok dítěte (dle IP) v důsledku používání výše uvedených metod

Zásady poskytování služby

 • poskytování poradenství bezplatně
 • respekt k individuálním potřebám rodin a jejich dětí; prioritou při poskytování služby je zájem dítěte, rozvoj jeho schopností a dovedností
 • respektování svobody klienta a pomoc klientovi dospět k vlastnímu rozhodnutí
 • respekt k uplatňování vlastní vůle klienta při řešení své nepříznivé životní situace 
 • podpora samostatnosti klienta
 • citlivý, odborný a partnerský přístup
 • otevřená spolupráce s rodinami, zařízeními a subjekty, které poskytují sociální služby
 • dostupnost, bezpečnost služby 
 • poskytování služby bez jakéhokoliv náznaku diskriminace, nezávisle na pocitech, postojích a bez předsudků pracovníků

Cílová skupina

 • rodiny s dětmi se zdravotním postižením (mentálním, tělesným, kombinovaným, osobám s autismem a s narušenými komunikačními schopnostmi v důsledku zde uvedeného zdravotního postižení a děti s vývojovým opožděním);
 • poradenství je poskytováno zejména rodinám z Havířova a z obcí v místní působnosti, dále v rámci Moravskoslezského kraje. Terénní formou pak v případě, že v dané lokalitě není podobná služba poskytována nebo je její poskytování omezeno naplněním kapacity (žadatel má nárok na službu rané péče, avšak z kapacitních důvodů není poskytována)
 • výchovná a vzdělávací zařízení, zařízení poskytující sociální služby osobám se zdravotním postižením;
 • věková kategorie od 2 do 26 let. 

Financování služby

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Nabídka služeb

Cílová skupina

 • nejčastěji rodiny s dětmi se zdravotním postižením (mentálním, tělesným, kombinovaným, osobám s autismem a s narušenými komunikačními schopnostmi v důsledku zde uvedeného zdravotního postižení a děti s vývojovým opožděním ve věku od 2 do 26 let) nebo také osoby pečující o dítě s výše uvedeným postižením a věkem (př. asistenti pedagoga …);
 • rodiny a pečující osoby zejména z Havířova a z obcí v místní působnosti, dále v rámci Moravskoslezského kraje. Terénní formou pak v případě, že v dané lokalitě není podobná služba poskytována nebo je její poskytování omezeno naplněním kapacity (žadatel má nárok na službu rané péče, avšak z kapacitních důvodů není poskytována).

Popis činnosti

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • podpora a pomoc se začleněním dětí s postižením do školských zařízení běžného typu, je-li to s ohledem na rozsah postižení možné – mateřská škola, základní, střední a vysoká škola; není-li to možné tak podpora či pomoc s nástupem do školských zařízení pro děti se speciálními potřebami
 • integrace do společnosti, umožnění kontaktu s dětmi (kroužky)
 • seznámení širší veřejnosti s problematikou lidí se zdravotním postižením – osvěta

b) sociálně terapeutické činnosti,

 • poskytování poradenství v oblastech psychologie a vzdělávání
 • podpora klienta k užívání speciálních programů a metod práce s dítětem se zdravotním postižením (vedení k samostatnosti)
 • tvorba individuálně přizpůsobených pomůcek (piktogramy, pomůcky pro globální a analytické čtení, strukturované úkoly, komunikační knihy, atd.)
 • besedy a přednášky školským zařízením a institucím se sociálním zaměřením (specializované na péči o děti se zdravotním postižením, na možnosti komunikace dětí/mladých dospělých se zdravotním postižením)
 • půjčování speciálních pomůcek komunikačních, didaktických a rehabilitačních
 • půjčovna odborné literatury pro uživatele, praktikanty, studenty škol se sociálním zaměřením, spolupracující osoby či organizace

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 • poradenská činnost v oblasti sociálních systémů a v oblasti práva (vyřizování běžných záležitostí)
 • doprovody do zařízení, na úřady.

Způsoby a formy a poskytovaných služeb

a)      ambulantní (v prostorách Poradenského střediska) a terénní (v domácím prostředí rodiny nebo v zařízeních, které dítě navštěvuje)

b)      jednorázové, opakované

Ceník

Služby odborného sociální poradenství jsou poskytovány bezplatně.

Kontakt

Adresa: Atriová 1297/5, 736 01 Havířov – Město

Provozní doba

Pondělí – pátek: 7,30 -12,00 a 13,00 – 16,00 hod. dle domluvy ambulantní nebo terénní formou. Na středisku zpravidla bývá přítomný jeden pracovník, který je schopen vyřídit žadatele v rámci základního poradenství.

Nevyhovuje-li tato doba klientovi, je možné se dohodnout individuálně. V případech, že má klient časově náročné zaměstnání, pracuje na směny, má vzdálené bydliště atd., lze, s vědomím vedoucí, mimořádně uskutečnit setkání i mimo stanovenou provozní dobu.

Důležitá informace  

K objednání do Poradenského střediska nepotřebujete žádná doporučení, stačí si telefonicky či osobně domluvit termín návštěvy.

Seznam pracovníků

Mgr. Renáta Vališová, DiS, vedoucí střediska

Pavlína Blažková, DiS, poradenský pracovník a pracovník rané péče

Mgr. Hana Kominková, poradenský pracovník a pracovník rané péče

Dokumenty

Průvodce vnitřními pravidly OSP 2023

Průvodce v alternativní podobě odborného sociálního poradenství

Formulář pro písemné podání stížnosti