Kontakt

Základní informace

Charakteristika zařízení

Respitní (odlehčovací) péče je zaměřena na poskytování péče občanům se zdravotním postižením a seniorům, kteří potřebují zajistit nepřetržitou sociální, zdravotní a ošetřovatelskou podporu a pomoc. Služba je poskytována 24 hodin denně na oddělení s 22 lůžky.

Nezbytnou součástí služby je vyplnění předepsané žádosti, vyjádření ošetřujícího lékaře. Přijetí klienta na oddělení respitní péče je schvalováno odbornou komisí, v případě plné kapacity zařízení se žádosti vedou v evidenci.

Poslání služby

Zařízení respitní péče poskytuje individuální péči žadatelům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a jejichž snížená soběstačnost vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Rodinám a osobám pečujícím o své blízké poskytneme možnost odpočinku k opětovnému načerpání sil a také prostor zařídit si potřebné osobní záležitosti.

Prostřednictvím komplexu služeb usilujeme o zajištění včasné, dostupné a efektivní pomoci s vytvářením předpokladů, aby klienti život mohli život prožívat v optimální psychické i fyzické pohodě. Klientům pomáháme navazovat nové společenské kontakty. Prostředí, vybavenost našeho zařízení a přístup personálu přispívá k navození pocitu bezpečí, sounáležitosti, smysluplnosti života, lásky, jistoty a zázemí.

Cíle

Základní cíle vycházejí z naplňování individuálních potřeb žadatele, uživatele:

 • podpora a rozvoj soběstačnosti v oblasti sebeobsluhy a vlastní identity
 • optimalizace podmínek v oblasti péče o vlastní osobu
 • společně s uživateli, žadateli o službu hledat možnosti řešení jejich situace (domovy pro seniory, následná pomoc formou terénní pečovatelské služby, LDN, atd.)
 • udržování  kontaktu s rodinou, blízkými a praktickým lékařem. Navazování přátelských mezilidských vztahů.
 • napomáhat k upevňování fyzických, duševních a sociálních schopností a dovedností
 • smysluplné vyplnění volného času
 • nastavení procesu motivace klientů k aktivnímu životu prostřednictvím aktivizačních činností a ergoterapie (muzikoterapie, zapojování do zájmových aktivit, kondiční cvičení aj.).

Další cíle:

 • udržet standard poskytovaných služeb
 • udržet dobrý standard vybavení a prostředí
 • udržet a rozvíjet vztahy s veřejností prostřednictvím informačních médií
 • prohlubovat spolupráci všech subjektů zapojených do péče o seniory
 • realizovat vzdělávání pracovníků na všech úrovních v péči o seniory.

Principy (zásady) poskytovaných služeb

 • Princip partnerství – uživatel je rovnocenným partnerem ošetřovatelského týmu.
 • Princip komplexnosti – poskytované  služby bezprostředně navazují na terénní péči,  kterou může být uživatel zabezpečen. Navazující služby pružně reagují na aktuální potřeby uživatele.
 • Princip týmové práce – prostřednictvím týmové práce lze zabezpečit komplexní a kvalitní služby. Důvěra uživatele v možnost odborné pomoci, která je zajištěna zdravotními sestrami, pracovníky v sociálních službách (pečovatelkami).
 • Princip respektování a podpora vlastního rozhodování – pracovníci zařízení respektují v maximální míře uplatnění vlastní vůle uživatele služeb a jeho vlastní rozhodnutí. V každé situaci jednají s uživatelem s respektem a úctou.
 • Princip pružné reakce na aktuální změny potřeb uživatele – zaměstnanci promptně reagují na aktuální změny v uspokojování potřeb uživatele.
 • Princip vytváření domácí atmosféry a pohodlí – pracovníci se v co největší míře snaží přiblížit vzhled a vybavení zařízení běžnému, tj. domácímu prostředí (obrázky, fotografie, polštářky, květiny, drobné předměty atd.). Tato skutečnost má podstatný vliv na bio-psychosociální stav uživatelů.
 • Flexibilní a transparentní informační servis – poskytováním tohoto servisu odborné i laické veřejnosti se zařízení snaží být otevřeným pro širokou veřejnost.

 Komu je služba určena (cílová skupina):

 • senioři od 65 let
 • dospělí od 27– 64 let
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním a jiným zdravotním postižením.

Služba je poskytována z důvodu:

 • snížené soběstačnosti osob závislých na pomoci druhé osoby         
 • pokud péči nelze zajistit jiným typem sociální služby
 • vážné překážky na straně rodiny, pečujících osob
 • překlenutí nepříznivé sociální situace.

Službu nelze poskytnout lidem:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou lékařskou péči (v zařízení není přítomen lékař, klient zůstává v péči svého praktického lékaře)                                                
 • jejichž chování narušuje kolektivní soužití (osoby ve fázi akutní duševní choroby, chroničtí alkoholici, psychopatické osoby atd.)
 • lidem, kteří trpí infekčním onemocněním nebo jsou bacilonosiči
 • lidem, kteří nejsou vymezeni v cílové skupině.

Financování služby

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Nabídka služeb

Poskytované úkony

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů  péče o vlastní osobu, pomoc a podpora  při  oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek.
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při použití WC, pomoc při prostorové orientaci,  pohybu ve vnitřním a  vnějším prostředí.
 • Pomoc při úkonech osobní hygieny, nácvik soběstačnosti, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, základní péče o vlasy, nehty.
 • Zajištění celodenní stravy včetně nabídky dietního stravování (strava racionální, šetřící, diabetická a geriatrická), pomoc při přípravě stravy a pití, nácvik soběstačnosti.
 • Ubytování  – ve dvoulůžkových (a dvou jednolůžkových) pokojích, zajištění úklidu, praní a žehlení prádla.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, praktickým lékařem (provádění zdravotnických úkonů dle ordinace praktických a odborných; aplikace injekcí, podávání léků, péče o rány, odběry biolog. materiálu,  řešení akutního zdravotního stavu atd.); pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících začleňování osob do společnosti;  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí; pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů; pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Aktivizační služby a ergoterapie

Činnosti probíhají pod dohledem zdravotních sester, pracovníků v sociálních službách, ergoterapeuta.  Pro každého účastníka aktivizačních činností a ergoterapie je sestaven plán péče na základě jeho vlastního přání.

 • Aktivizační činnosti – trénink paměti, koncentrace, smyslových funkcí, společenské hry, nácvik komunikačních schopností a dovedností.
 • Tvořivé činnosti – zaměřeny na tvořivost, motorické schopnosti, zejména prstů a ruky, ruční  práce, výroba předmětů.                                                             
 • Pracovně-terapeutické aktivity – zaměřené na nácvik soběstačnosti (oblékání, najedení, hygiena, nácvik mobility, komunikace, psaní, kreslení, počítání).
 • Kondiční cvičení – nácvik jemné a hrubé motoriky, zvyšování rozsahu pohybu, zvyšování svalové síly, zlepšování svalové koordinace dechová rehabilitace.
 • Muzikoterapie.
 • Odborné přednášky.
 • Sportovní hry, kulturní programy.
 • Možnost využití společnosti dobrovolnic ADRY.

Poradenství

Poskytování potřebných informací uživatelům, rodinným příslušníkům a pečujícím osobám, které mohou pomoci při řešení tíživé situace, např. informace o možnostech dalších služeb, vyřizování dávek, pomoc při výběru kompenzačních pomůcek. Poradenství je základní činností při všech službách, které zabezpečujeme, je orientováno na zprostředkování navazujících služeb, pomoc při vyřizování běžných záležitostí, sociální, právní poradenství.

Fakultativní úkony

 • Odběr biologického materiálu, aplikace injekcí (pokud není potvrzen poukaz ORP praktickým lékařem a odborný výkon je žádán odborným lékařem).
 • Příprava a podání léků.
 • Donáška léků.
 • Nutná pochůzka.
 • Televize, internet.

Ceníky

Sazebník úhrad respitní péče (kombinovaný pobyt) platný od 1. 4. 2022

Sazebník úhrad respitní péče (celodenní pobyt) platný od 1. 4. 2022

Sazebník úhrad respitní péče od 1. 2. 2023

Sazebník úhrad respitní péče od 1. 2. 2023 – kombinový pobyt

Kontakt

Respitní oddělení

Pondělí – neděle: 00.00 -24.00 hodin

Tel: +420 596 477 322

Vedoucí respitní péče

Martina Šotkovská

E-mail: sotkovska.martina@ssmh.cz

Sociální poradenství (sociální pracovnice)

Pondělí a čtvrtek:  8.00 – 17.00 hod

Tel: +420 596 477 317

V ostatních dnech dle dohody.

Email: holeszova.katerina@ssmh.cz, respit@ssmh.cz

Recepce: +420 596 477 318, +420 596 477 300, +420 596 411 031

Sociální pracovnice: +420 596 477 317, +420 720 156 476 (službu zprostředkuje)

Sídlo

Moskevská 1103/1f, 736 01 Havířov – Město

Recepce: +420 596 411 031, +420 596 477 318, +420 596 477 300.

Dokumenty

Žádost o umístění v zařízení respitní péče 1

Vyjádření ošetřujícího lékaře k umístění klienta do zařízení respitní péče

Smlouva o poskytnutí a úhradě odlehčovací služby

Dohoda o spolupráci – respitní péče

Soupis cenností a osobních věcí k pobytu na respitním oddělení

Informace o zpracování osobních údajů žadatele služby

Souhlas se zpracováním osobních údajů kontaktní osoby

Vniřní pravidla pro poskytování respitní péče