Kontakt

Základní informace

Poslání

Posláním Služeb pro rodiny je poskytování bezplatné pomoci a podpory rodinám s dětmi z Havířova a okolí, jejichž vývoj je ohrožen vlivem nepříznivé životní situace, kterou nedokážou řešit vlastními silami nebo za pomoci svého okolí.

Nepříznivé životní situace

Mezi nepříznivé životní situace, které ohrožují vývoj dítěte, patří:

 • ztráta nebo riziko ztráty bydlení,
 • finanční potíže (zadluženost rodiny, chudoba rodiny, neuspokojené základní životní potřeby),
 • výskyt patologických jevů v rodině (závislosti na návykových látkách, rodič ve výkonu trestu, aj.),
 • riziková situace v rodině (dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav člena rodiny, riziko umístění dítěte v ústavním zařízení, rodič samoživitel),
 • výchovné a vzdělávací problémy dětí,
 • vztahové problémy,
 • nezaměstnanost,
 • nedostatečné rodičovské kompetence.

Cíl

Cílem je posílit samostatnost rodiny, upevnit celkovou stabilitu a funkčnost rodiny s ohledem na zdravý vývoj dítěte.

Cílem je rodina, která:

 • řeší svou bytovou situaci (zajistí si nové, vhodnější bydlení, zlepší si materiální vybavení bytu),
 • samostatně zvládá hospodaření s penězi (snižuje svou zadluženost, řeší exekuce, snaží se zvýšit svůj příjem),
 • získala a upevnila si dovednosti ve výchově a vzdělávání dětí (samostatně a řádně pečuje o děti, rozvíjí je v mimoškolních aktivitách, dítě smysluplně tráví volný čas, dbá na domácí přípravu dítěte do školy, dítě má vhodné podmínky pro domácí přípravu, řeší výchovné problémy),
 • zvládá péči o domácnost (vaření, nákupy, úklid domácnosti, dodržují základní hygienické návyky),
 • samostatně jedná s dostupnými službami a úřady (ÚP, magistrát, lékaři, škola, PPP, apod.),
 • získá orientaci v návazných službách a odborné péči,
 • je připravena na návrat dětí z ústavního zařízení nebo náhradní rodinné péče.

Okruh osob, kterým je služba určena

Služba je určena úplným i neúplným rodinám a pečujícím osobám s dětmi do 18 let.

Může se také jednat o:

 • těhotné ženy nebo páry v očekávání dítěte
 • rodiny usilující o návrat dítěte z ústavní péče nebo náhradní rodinné výchovy
 • rodiny ohrožené umístěním dítěte mimo rodinu
 • rodiny pod dohledem OSPOD
 • rodiny s dětmi mimo agendu OSPOD
 • nezletilé děti, jejichž vývoj je ohrožen

Služba není určená pro rodiny, které mají zájem pouze o doučování dětí.

Zásady poskytovaných služeb

Nízkoprahovost – nevyžadujeme žádná doporučení, služby jsou bezplatné, možnost anonymity.
Informovanost – ve všech etapách procesu služby předáváme zájemci i uživateli potřebné informace (o nabízených službách, o právech a povinnostech uživatelů aj.)
Dobrovolnost – zájemci a uživatelé se sami rozhodují, zda budou služby využívat nebo ne.
Aktivní přístup uživatele – uživatel se aktivně podílí na řešení nepříznivé situace.
Individuální přístup – služby jsou poskytovány s ohledem na individuální potřeby uživatele.
Mlčenlivost – pracovníci zachovávají mlčenlivost o důvěrných informacích.

Práva a povinnosti uživatelů

Uživatel má tyto práva:

 •  zůstat v anonymitě
 •  nahlížet do záznamů o průběhu poskytované služby
 •  ukončit spolupráci bez udání důvodu
 •  žádat opakovaně o poskytnutí služby
 •  podat stížnost na průběh poskytovaných služeb, o postupu je uživatel informován.

Uživatel má tyto povinnosti:

 • dodržovat dohodnutá pravidla spolupráce
 • aktivně se podílet na řešení své situace (spolupracovat na sestavení a vyhodnocení individuálního plánu)
 • pokud se nemůže zůčastnit domluvené schůzky, informuje pracovníka předem (pokud je to možné)
 • v případě infekčního onemocnění v rodině informuje pracovníka
 • dodržovat další individuálně dohodnutá pravidla spolupráce, uvedená ve smlouvě

Financování služby

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Nabídka služeb

Základní činnosti

 • poskytování informací, doporučení a rad v oblasti péče o děti, vedení hospodaření a udržování domácností, jednání na úřadech a institucích, v oblasti práv, nároků a povinností uživatelů
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
 • doprovod dětí do školy, školských zařízení a na volnočasové aktivity a doprovod zpět
 • doprovod dospělých při jednání na úřadech, školách, školských zařízení
 • pomoc a podpora při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Do služby nejsou přijímány rodiny, které mají zájem pouze o doučování dětí.

Ceník

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Kontakt

Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov – Podlesí

Budova SSMH na ulici Přemyslova

Pracovníci

Mgr. Michaela Režňáková, DiS.

E-mail: sluzbyprorodiny@ssmh.cz

Mobil: +420 607 268 748

Mgr. Andrea Kiedroňová

E-mail: kiendronova.andrea@ssmh.cz

Mobil: +420 722 357 352

Lenka Kostohryzová

E-mail: kostohryzova.lenka@ssmh.cz

Provozní doba

Terénní služby jsou poskytovány po domluvě s uživateli služby.

Pondělí6:30 – 14:00
Úterý6:30 – 18:30
Středa12:00 – 18:30
Čtvrtek6:30 – 18:30
Pátek6:30 – 18:30

Ambulantní služby v budově SSmH

Pondělí14:30 – 18:00
Středa8:00 – 11:30

Kontaktovat nás můžete v pracovní dny od 7:30 do 15:30 hodin.

Fotogalerie

Dokumenty

Zpráva o činnosti za rok 2020 – sociálně aktivizační služby