Kontakt

Základní informace

Charakteristika služby

Nabízíme odborné poradenství pro seniory, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, případně jsou nepříznivou situací ohroženi.

Smyslem služby je poskytnout radu či podporu při zprostředkování kontaktů na sociální i veřejné služby. Usnadnit orientaci v sociálních systémech, v oblasti práva i vzdělání a pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba je poskytována:

 • bez úhrady formou terénní i ambulantní na území města Havířova
 • na základě oprávněné potřebnosti zájemce o službu s cílem uspokojovat jeho individuální potřeby,
 • bezpečně a odborně, respektuje důstojnost klientů a její poskytování je založeno na principech etického kodexu, zabezpečují ji odborní sociální pracovníci.

Komu je služba určena

Služba je poskytována seniorům.

Cíle odborného sociálního poradenství pro seniory:

 • uspokojování individuálních potřeb lidí, kteří mají sníženou soběstačnost, ocitnou se v nepříznivé životní situaci,
 • snižování rizika sociálního vyloučení, udržení klienta v jeho přirozeném domácím prostředí a zapojení do společnosti,
 • podpora soběstačnosti a samostatnosti, zmírnění dopadu závislosti,
 • zvyšování právního vědomí a míry orientace v možnostech řešení své nepříznivé životní situace.

Principy poskytovaných služeb

Princip partnerství: Klient je rovnocenným a rovnoprávným partnerem pracovníkům služby, je zajištěna jeho důstojnost a respekt.

Princip komplexnosti: Na poskytované služby navazují další následné služby, kterými lze pružně reagovat na aktuální potřeby klientů. Vzájemná spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi.

Princip individuality: Služba zohledňuje odlišnosti jednotlivých klientů, respektuje jejich vlastní vůli a rozhodnutí.

Princip flexibility, přiměřené podpory a pomoci: Obsah a rozsah služby je přizpůsobován aktuálním potřebám klienta, je „šitý na míru“.

Princip ochrany a diskrétnosti: Ochrana osobních údajů a zachování mlčenlivosti.Klient je chráněn před předsudky a negativním hodnocením, je zachovávána diskrétnost.

Princip týmové spolupráce: Týmová spolupráce v rámci poskytovaných služeb, klient je rovnocenný partner profesního týmu.

Princip profesionality: Služba je poskytována týmem školených odborníků, je bezpečná a bezplatná. Nabízí flexibilní a transparentní informační servis o poskytovaných službách odborné i laické veřejnosti.

Financování služby

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Nabídka služby

Úkony poskytované v rámci odborného sociálního poradenství

1. zprostředkujeme Vám kontakt na níže uvedené služby:

 • sociální služby v regionu
 • advokáti, právníci, notáři
 • psychiatři, psychologové, psychoterapeuti
 • zdravotnické zařízení (ambulance, nemocnice, LDN, Hospic)
 • policejní služebny
 • ubytovny
 • úřady, soudy, další veřejné služby

2. poskytneme Vám poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, v oblasti práva a v oblasti vzdělání:

 • oblasti problematiky násilí, týrání a zneužívání a související problematiky
 • při vyřizování sociálních dávek různého typu
 • při využití nabídky dalších služeb v regionu vč. veřejných služeb
 • v oblasti právní (poskytnutí informací v oblasti sociálního práva, občanského práva, trestního práva)
 • právní poradenství či pomoc při sepisování různých žádostí či odvolání, informace o právech a povinnostech, právních předpisech ČR
 • využití kompenzačních pomůcek a jejich půjčování
 • v oblasti vzdělávání (univerzity třetího věku)
 • ü  podpůrný rozhovor

3. pomůžeme Vám při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc a podpora při jednání s institucemi
 • doprovod na jednání (úřady, policie, pošta, soudy atd.)
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí (doprovod na nákup, edukace v nakupování, zájmová činnost atd.)
 • pomoc s vyplňováním formulářů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím (obnova kontaktů v rodině, mezi známými, s kluby, sdruženími a organizacemi zaměřenými na daný problém).

Provozní doba služby

pondělí a čtvrtek od 8.00-12.00 a 13.00-17.00

v ostatních pracovních dnech dle dohody

Ceník

Služby jsou poskytovány zdarma.

Kontakt

Kde nás najdete

Sociální služby města Havířova

Moskevská 1103/1f, 736 01 Havířov – Město

Vstup C – recepce

Sociální pracovník

Bc. Michal Juřica

Recepce v čase 6:00 – 18:00 (pracovní dny)

Lenka Lvoncová, Jana Kotasová

Právní poradenství

Právní poradenství v oblasti rodinného a občanského práva při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (mimo právního zastoupení záležitosti) řeší právník JUDr. Helena Pyszková.

Sídlo: Přemyslova 1619/12, 736 01 Havířov – Podlesí

Dokumenty

Vnitřní pravidla poskytování odborného sociálního poradenství pro seniory