Kontakt

Základní informace

Poslání služby

Posláním služby je poskytovat rodinám úlevu od stálé, dlouhodobé péče o děti či mladé lidi se zdravotním postižením, o něž je jinak pečováno v přirozeném sociálním prostředí a předcházet tak umísťování dětí a mladých lidí se zdravotním postižením do rezidenčních (pobytových) služeb.

Přistupovat k těmto lidem individuálně, zachovávat jejich důstojnost, posilovat jejich začleňování do běžného života, motivovat je aktivně k daným činnostem, nepodporovat závislost na odlehčovací službě apod.

Tato služba musí být poskytována v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob (§2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Cíl služby

Hlavním cílem OS je poskytnutí úlevy rodinám od náročné psychické i fyzické zátěže vyplývající z péče o dítě/mladého člověka se zdravotním postižením.

Dílčí cíle OS jsou:

 • pružné poskytování služby s ohledem na potřeby uživatelů (nárazové termíny z důvodů návštěv lékařů, změna zdravotního stavu pečující osoby a další jiné neočekávané okolnosti)
 • individuální přístup a průběh služby s ohledem na zdravotní omezení dítěte/mladého člověka, také jejich zájmy, schopnosti a dovednosti
 • podpora v projevování se, rozhodování a výběru dítěte/mladého člověka
 • zajištění poskytování služby v bezpečném a příjemném prostředí, která vede ke spokojenosti dítěte/mladého člověka.

Zásady poskytování služby

 • respekt k právům a individuálním potřebám uživatelů; prioritou při poskytování služby je zájem dítěte/mladého člověka, rozvoj jeho schopností a dovedností (pracovník dává prostor k rozhodnutím a přáním dítěte/mladého člověka, s ohledem na jeho věk, mentální zralost a stanovený individuální plán)
 • respektování osobního prostoru (pracovník se pohybuje pouze v prostoru, který rodina pro službu vymezila, zachovává diskrétnost)
 • podpora samostatnosti dítěte/mladého člověka (komunikace s okolím, sebeobslužné činnosti – oblékání, obouvání)
 • citlivý, partnerský a odborný přístup (školení pracovníků v oblasti – zásad komunikace s osobami s mentálním postižením, používání jazykového programu MAKATON – gesta, výměnný obrázkový systém VOKS – fotky, piktogramy)
 • otevřená spolupráce s rodinami, zařízeními a subjekty, které poskytují sociální služby (pořádání společných akcí)
 • dostupnost a bezpečnost střediska služby (bezbariérovost střediska, mobilní rampa)
 • poskytování služby proškolenými odbornými pracovníky

Financování služby

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Nabídka služeb

Základní činnosti poskytované služby

Obecné metody:

Obecné metody jsou v souladu s § 37 ods. 2 zákona č. 108/2006 Sb., dále § 3, 10 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 • základní poradenská činnost
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (akce a aktivity pro děti/mladé lidi se zdravotním postižením a zdravou populací)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti.

Konkrétní metody přímé práce:

 • doprovody do škol, školských zařízení, do zařízení sociálních služeb, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce veřejné služby a jiné navazující sociální služby (doprovody tam a zpět)
 • v rámci volnočasových aktivit návštěva kulturních zařízení (kina, divadla, výstavy apod.), restauračních zařízení – podpora při placení či komunikaci s obsluhou
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – podpora při oblékání a obouvání, orientace v okolí, podpora při stravování, asistence v rámci hygieny, podpora v samostatnosti při jízdě dopravními prostředky, podpora a rozvoj komunikace – znalost a praktické využívání náhradních forem komunikace (gesta, Makaton, piktogramy obrázky …)
 • poskytování skupinové ambulantní služby: (rozvoj sociální interakce a hry, podpora komunikace, hraní společenských her, výtvarné a pohybové aktivity, relaxační cvičení atd.)

Forma odlehčovacích služeb

Terénní

 • v domácím prostředí uživatele nebo jinde v terénu, tj. v okolí bydliště uživatele
 • dále formou výletů a příměstských táborů (převážně v měsících červenec a srpen)

Ambulantní

 • v prostorách Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“

Individuální

 • pro 1 uživatele
 • může probíhat ambulantně nebo terénně

Skupinová

 • pro 2 – 8 uživatelů
 • může probíhat ambulantně nebo terénně (výlety)

Ceník

Ceník RaD – odlehčovací služby od 1. 2. 2023

Kontakt

Adresa: Atriová 5, 736 Havířov – Město

Provozní doba

 • zájemcům či uživatelům odlehčovací služby, pokud se chtějí osobně kontaktovat doporučujeme, aby si schůzku domluvili předem na tel. čísle 724 538 804
 • odlehčovací služby jsou poskytovány denně od 7,00 –  19,00 hod., včetně víkendů, dle personálních možností Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“
 • u nepravidelné (mimořádné) odlehčovací služby a při změnách odlehčovací služby je nutné kontaktovat se s koordinátorem služby min. 3 dny předem.

Seznam pracovníků

Mgr. Renáta Vališová, DiS, vedoucí střediska

Věra Piechová – koordinátor odlehčovací služby

Bc. Michaela Przeczková – pracovník v sociálních službách

Bohdana Rucká – pracovník v sociálních službách

Fotogalerie

Dokumenty

Průvodce vnitřními pravidly OS 2023

Formulář pro písemné podáni stížnosti

Žádost o uzavření smlouvy o poskytování odlehčovací služby 2023

Průvodce vnitřními pravidly odlehčovací služby