Kontakt

Základní informace

Poslání

Pracovníci pověřené osoby poskytují pomoc s vytvořením bezpečného prostředí pro děti v náhradní rodinné péči prostřednictvím doprovázení a podporou osob nahrazujících péči rodičů. Zprostředkovávají informace, služby a pomoc ohroženému dítěti, zájemcům a pěstounům.

Toto poslání je naplňováno:

 • poskytováním odborného poradenství a pomoci zájemcům o náhradní rodinnou péči v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče
 • uzavíráním dohod o výkonu pěstounské péče a v rámci toho naplňování práv a povinností pěstounů, které vyplývají z § 47a zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů
 • pomocí rodičům (nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte) při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • pořádáním v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu
 • poskytováním osobám pečujícím/v evidenci, s nimiž uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče.

Cíle

Hlavním cílem Služeb pro pěstounské rodiny je pomoci vytvořit bezpečné prostředí pro děti v doprovázených rodinách a jiné ohrožené děti.

Dílčí cíle služeb:

 • zajištění potřebných služeb pro náhradní rodinu (z oblasti výchovné, sociální, právní, psychologické aj.)
 • zajištění bezpečného kontaktu dítěte umístěného v náhradní rodinné péči s osobami blízkými
 • průběžné zvyšování znalostí a dovedností  pěstounů v oblasti výchovy a péče o dítě
 • předání základních informací zájemcům o náhradní rodinnou péči
 • poskytnutí pomoci ohroženému dítěti, které pracovníky osloví, nebo o němž se pracovníci při své praxi dozví (hlášení na OSPOD, policii)
 • zajistit odpočinek pěstounům prostřednictvím zprostředkování péče o svěřené děti (proplacení hlídání – tábory, pobyty, péče osoby blízké).

Cílová skupina

 • děti svěřené do náhradní rodinné péče
 • zájemci o náhradní rodinnou péči 
 • osoby pečující a osoby v evidenci
 • jakékoli dítě, které požádá o pomoc.

Kapacita

Maximální kapacita uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče je 60 rodin z Havířova a spádových obcí Horní Suchá, Horní Bludovice, Těrlicko a Albrechtice.

Počet účastníků osvětové a přednáškové činnosti, besed o výchově a rodičovství a pěstounských klubů, či jiných vzdělávacích akcí je omezen dle požadavků lektora a typu kurzu.

Zásady poskytování služby

 • nejlepší zájem, prospěch a blaho dítěte v souladu s čl. 3 Úmluvy o právech dítěte, tj. primárním klientem je dítě svěřené do NRP, ačkoli kontrakt se uzavírá s pěstounem
 • poskytování služby bez diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smyšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu
 • ochrana dětí před tělesným nebo duševním násilím, ochrana jejich zdravého vývoje z hlediska fyzického, psychického, mravního a ostatních aspektů integrity dítěte jako nositele práv daných v souladu s Ústavou, Listinou a práv vyplývajících z mezinárodních závazků ČR
 • služba nenahrazuje plnění povinností a odpovědnost rodičů (nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte – osob pečujících či osob v evidenci) ani nezasahuje do jejich postavení jako nositelů rodičovské zodpovědnosti, nejsou-li práva nebo vývoj dítěte ohroženy
 • individuální přístup – individuální přístup k rodinám, individuálně specifikována práva a povinnosti osob pečujících a osob v evidenci při výkonu pěstounské péče
 • mlčenlivost– pracovníci Služeb pro pěstounské rodiny zachovávají mlčenlivost o důvěrných informacích, nejsou-li práva nebo vývoj dítěte ohroženy
 • informovanost – ve všech etapách procesu služby předáváme zájemci i uživateli potřebné informace (o nabízených službách, o právech a povinnostech uživatelů, o možnosti podat stížnost aj.)
 • partnerský přístup ke spolupráci s uživatelem
 • otevřená spolupráce s rodinami, zařízeními a subjekty, které poskytují sociální služby, služby sociálně-právní ochrany dětí.

Nabídka služeb

Doprovázení (pěstounských rodin)

Doprovázení je zaměřené na výkon pěstounské péče, poručnické péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu u osob pečujících/v evidenci, které mají s naší organizací uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče. Doprovázení se zaměřuje zejména na oblasti, které souvisí s péčí o dítě. Doprovázející sociální pracovnice zajišťuje a koordinuje potřebné služby a je s rodinou a dítětem v pravidelném kontaktu v minimálním rozsahu jednou za dva měsíce.

Odborná pomoc

Poskytujeme psychologickou, terapeutickou, nebo jinou odbornou pomoc v oblasti péče o svěřené dítě.

Službu poskytujeme ambulantně v Poradně v pracovních dnech od 6:30 do 18:30 hod. po předchozím objednání.

Asistence při kontaktu dítěte s biologickou rodinou

Asistence při kontaktu dítěte s biologickou rodinou v souladu s jeho potřebami a individuálním plánem. Služba je zaměřena na podporu pěstounů a dětí v této situaci, přípravu všech zúčastněných před setkáním a poskytnutí bezpečného a neutrálního prostředí pro kontakt.

Vrstevnické skupiny

Realizujeme programy pro svěřené děti v doprovázených rodinách podporující rozvíjení sociálních a psychosociálních dovedností a osamostatňování.

Poradenství zájemců o náhradní rodinnou péči

Předáváme základní informace o náhradní rodinné péči a možnostech podávání žádostí.

Vzdělávací programy

Nabízíme vzdělávací programy, jejichž cílem je zvyšování znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o dítě formou jednodenních vzdělávacích programů a víkendových vzdělávacích programů.

Ceník

Poskytované služby jsou pro osoby, které se Sociálními službami města Havířova uzavřely Dohodu o výkonu pěstounské péče zdarma, jsou hrazeny ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče.

Kontakty

Sídlo: Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov – Podlesí

Budova SSMH na ulici Přemyslova

Provozní doba ambulantní  (budova SSmH – Služby pro pěstouny):

Pondělí10:00 – 12:0013:00 – 18:00

Tato provozní doba je určena zejména pro osobní a telefonické objednávky a jednání zájemců a klientů.

Provozní doba terénní – návštěvy v rodinách

Úterý7:30 – 12:0013:00 – 18:00
Středa7:30 – 12:0013:00 – 18:00
Čtvrtek7:30 – 12:0013:00 – 18:00
Pátek7:30 – 12:30

Tato provozní doba je určena zejména pro terénní práci, v této době je možné se s námi spojit na služebních mobilních telefonech.

Pracovní tým

Vedoucí služby

Mgr. Ivana Petřeková

Tel: +420 599 505 324

E-mail: petrekova.ivana@ssmh.cz

Doprovázející sociální pracovnice

Mgr. Veronika Patrmanová

Tel: +420 724 046 461

E-mail: patrmanova.veronika@ssmh.cz

Bc. Eva Orlíková DiS.

Tel: +420 602 311 252

E-mail: orlikova.eva@ssmh.cz

Halina Tomaszová

Tel: +420 602 311 320  

E-mail: tomaszova.halina@ssmh.cz

Vzdělávací programy

Bc. Šárka Malerzová, DiS.

Tel: +420 599 505 317

e-mail: rodinnaporadna@ssmh.cz

Odborná pomoc, asistovaný kontakt s biologickou rodinou

Mgr. Ivana Petřeková

Tel: +420 599 505 324

E-mail: petrekova.ivana@ssmh.cz

Dokumenty

Průvodce standardy Služeb pro pěstounské rodiny

Postupy při kontaktech dítěte s biologickou rodinou

Formulář pro písemné podání stížnosti, připomínky podnětu

Zpráva o činnosti za rok 2021 – Služby pro pěstounské rodiny

Zpráva o činnosti za rok 2022 – Služby pro pěstounské rodiny

Zpráva o činnosti za rok 2023 – Služby pro pěstounské rodiny

Katalog vzdělávání pěstounů 2024