Kontakt

Základní informace

Poslání služby

Posláním Poradenského střediska „RaD“ je poskytnout rodinám s dětmi se zdravotním postižením takové informace, podporu a pomoc, aby byly schopny se zorientovat v situaci, v níž se rodiny ocitly a následně se samostatně rozhodovat o možnostech, jak žít život, co nejblíže obdobný životům rodin s dítětem bez zdravotního postižení.

Služba rané péče je poskytována zejména v přirozeném prostředí, tj. v rodině, s respektem k jejímu soukromí a běžnému chodu.

Cíle služby

Hlavním cílem služby je poskytnout dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám komplex služeb a programů, které eliminují, nebo zmírňují důsledky zátěže plynoucí ze samotného postižení. 

Dílčí cíle RP jsou:

 • rozvoj komunikačních dovedností dítěte, podpora a rozvoj sociálních interakcí mezi dítětem se zdravotním postižením a dalšími členy rodiny
 • spoluúčast na vytváření vhodných podmínek pro začleňování dětí z rodin se zdravotním postižením do vzdělávacích zařízení běžného typu
 • pomoc rodině pojmenovat své silné stránky a společně nalézt možnosti, jejich efektivního využití
 • předcházení umísťování dětí do pobytových služeb
 • osvětu – předávání informací okolí.

Zásady poskytování služby

 • poskytování poradenství bezplatně
 • respekt k individuálním potřebám rodin a jejich dětí
 • respektování svobody klienta a pomoc klientovi dospět k vlastnímu rozhodnutí
 • respekt k uplatňování vlastní vůle klienta při řešení své nepříznivé životní situace
 • podpora samostatnosti
 • citlivý, odborný a partnerský přístup
 • otevřená spolupráce s rodinami, zařízeními a dalšími subjekty, jež poskytují sociální služby
 • poskytování služby bez jakéhokoli náznaku diskriminace, nezávisle na pocitech, postojích a bez předsudků pracovníků
 • podpora rodiny k nezávislosti na sociální službě a k využívání veřejných služeb v místě bydliště rodiny;
 • otevřenost služby vůči novým metodám, trendům, změnám v oblasti poskytování sociální služby;
 • aktivní role uživatele po celou dobu poskytování služby, tzn. rodiče jsou aktivními partnery pracovníka rané péče, jsou členy týmu.
 • respekt k vlastním výchovným cílům rodiny – pracovník si je vědom skutečnosti, že rodič je jedinečným znalcem svého dítěte.

Cílová skupina

 • služba rané péče „RaD“ je určena rodinám s dětmi se zdravotním postižením mentálním, tělesným, kombinovaným, dětem s autismem, s potížemi v oblasti dorozumívání v důsledku uvedeného zdravotního postižení a rodinám s dětmi, u kterých je ohrožen jejich vývoj
 • klientelou jsou rodiny s dětmi (s výše uvedeným postižením) ve věku od 0 do 7 let
 • služba RP je poskytována rodinám z Havířova a obcí s místní působností (Albrechtice u Českého Těšína, Dolní Datyně, Horní Bludovice, Horní Suchá, Prostřední Suchá, Těrlicko).

Pro přijetí do služby rané péče „RaD“ je u kombinovaného postižení (tj. kombinace zdravotního postižení a postižení zrakového či sluchového) nutné splňovat podmínku, že rodič v dané situaci vnímá smyslové postižení pro vývoj svého dítěte jako méně závažné. V praxi to znamená, že služba rané péče „RaD“ se primárně nezaměřuje na řešení smyslového postižení.

Financování služby

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Nabídka služeb

Popis činnosti

 • Poradenská činnost
 • Besedy a přednášky školám a institucím se sociálním zaměřením (specializované na možnosti komunikace dětí/mladých dospělých se zdravotním postižením)
 • Tvorba individuálně přizpůsobených pomůcek
 • Půjčování speciálních pomůcek komunikačních, didaktických a rehabilitačních
 • Půjčovna odborné literatury pro klienty a studenty škol se sociálním zaměřením.

Způsob a forma poskytovaných služeb

Raná péče je většinou poskytována terénně v přirozeném prostředí, tj. v rodině, s respektem k jejímu soukromí a běžnému chodu. Lze si domluvit konzultaci i ambulantní, a to v prostorách Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“ .

Důvody pro uskutečnění konzultace v Poradenském středisku mohou být:

 • prvotní osobní kontakt s rodinou
 • práce s dítětem se v rodině nedaří (rušivé vlivy okolí)
 • v rámci služby je využívána pomůcka, která je k dispozici pouze ve středisku

Intenzita služby vychází z potřeby klienta a personálních možností poskytovatele, dále ze stanovaného cíle spolupráce; průměrná délka konzultace je 1 – 2 hod.

Ceník

Služby rané péče jsou poskytovány bezplatně.

Kontakt

Adresa: Atriová 1297/5, 736 01 Havířov – Město

Provozní doba

Služba rané péče je poskytována pondělí až pátek od 8,00 – 12,00 hod a 13,00 – 16 hod. Většinou se jedná o terénní formu služby. Ambulantně je možné zastihnout pracovníka na základě telefonní domluvy. Na středisku bývá zpravidla přítomný alespoň jeden pracovník, který je schopen věnovat se žadateli/klientovi v rámci základního poradenství.

Rozsah služby je ovlivněn zkráceným úvazkem pracovníků.

Nevyhovuje-li provozní doba klientovi, je možné se dohodnout individuálně. V případech, že má klient časově náročné zaměstnání, pracuje na směny, má vzdálené bydliště atd., lze, s vědomím vedoucí, mimořádně uskutečnit setkání i mimo stanovenou provozní dobu.

Důležitá informace

Rodiny mající zájem o službu rané péče doporučujeme si telefonicky domluvit termín návštěvy s pracovníkem služby. První konzultace probíhá obvykle v prostorách Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“. Nejedná se však o závazné pravidlo, služba vychází vstříc místním i časovým možnostem rodiny. Následné dohodnuté návštěvy probíhají v rodinách.

K objednání do Poradenského střediska nepotřebujete žádná doporučení, stačí si telefonicky či osobně domluvit termín návštěvy.

Seznam pracovníků

Mgr. Renáta Vališová, DiS, vedoucí střediska

Pavlína Blažková, DiS, poradenský pracovník a pracovník rané péče

Mgr. Hana Kominková, poradenský pracovník a pracovník rané péče

Dokumenty

Průvodce vnitřními pravidly RP 2023

Průvodce v alternativní podobě rané péče

Formulář pro písemné podaní stížnosti RP

Raná péče RaD – dobrá praxe