Centrum prevence

Poslání

Posláním Centra prevence (CP) je nabídka a realizace specifické primární prevence u dětí a mládeže - vedení ke zdravému způsobu života a k přijímání vlastní zodpovědnosti, práce s postoji a chováním dětí a mládeže, podpora zdravých vztahů v třídních kolektivech a prevence šikany, prevence zneužívání návykových látek a hledání pozitivních alternativ, nácvik psychosociálních dovedností, monitorování rizikových oblastí u dospívajících. Posláním CP je zároveň navázání spolupráce s rodiči, tj. zvýšení celkové informovanosti a prohloubení jejich ochoty aktivně se podílet, na řešení problémových situací při výchově svých dětí a včasná pomoc při řešení problémů.

 

Cíle – přehled programů

 Specifická primární prevence u dětí od nejútlejšího věku – Dlouhodobý terénní program prevence pro MŠ a I. st. ZŠ „Zdravý způsob života a prevence závislostí“ (zdraví, hygiena, výživa, pohyb, vztahy, intimní zóny, léky, závislosti, šikana, sebepoznávání, komunikace).

 • Specifická primární prevence u dospívajících – Dlouhodobý program prevence pro II. st. ZŠ a střední školy „Zdravá třída“ (sebepoznávání, vztahy a komunikace, šikana, týmová spolupráce, klima třídy, prevence závislostí)
 • Tematická práce, vrstevnická svépomoc, formování pozitivních postojů dětí a mládeže, formování odmítavých postojů dětí a mládeže k negativním jevům, nácvik psychosociálních dovedností – Psychosociální průprava pro nově sestavené skupiny žáků II. st. ZŠ a studentů SŠ „Co se mě (ne)dotýká“.
 • Prevence rizikového chování v třídních kolektivech – Adaptační program pro nově sestavené třídy „Jsme na jedné lodi“.
 • Včasná intervence – „Intervenční program“ se zaměřením na podporu řešení problémů v třídních kolektivech.
 • Monitoring – „Dotazníkový průzkum na SŠ identifikující rizikové oblasti u dospívajících“.
 • Zvyšování informovanosti rodičů v oblasti trestní odpovědnosti u dětí a mládeže a zneužívání návykových látek –  „Informační servis pro rodiče“.
 • Konzultace problémových situací a hledání jejich řešení s pomocí sociální pracovnice „Individuální konzultace“.
 • Přiblížení činnosti CP veřejnosti, seznámení s týmem a pracovištěm – „Exkurze na CP“.

 Cílová skupina

 • Děti předškolního a mladšího školního věku
 • Žáci II. stupně ZŠ, středoškolská a učňovská mládež
 • Děti a mládež od 6 do 18 let 
 • Pedagogové, rodiče
 • Široká veřejnost

 

Principy poskytovaných aktivit

 • Odbornost – pracovníci mají a dále si prohlubují své odborné znalosti a dovednosti z oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže. Znají a řídí se obecně závaznými normami a předpisy, které chrání lidská práva a svobodu klientů CP. V případě, že požadovaná služba je mimo rámec nabídky CP, je klientům, dle možností zprostředkován kontakt na kompetentní instituci.
 • Respektování volby klientů – zařízení vytváří podmínky, v nichž se klienti mohou cítit důstojně a rozhodovat se s porozuměním důsledků svého rozhodnutí.
 • Etický přístup – pracovníci zařízení usilují při své práci s klienty o korektní vztahy
  a respektují individualitu osobnosti klientů. Oceňují, povzbuzují, vedou k ohledu, toleranci a utváření pozitivních postojů u klientů. Práce s klienty probíhá v souladu s Etickým kodexem pracovníků CP.
 • Individualizace podpory a flexibilita – služby se dle možností a s ohledem na vnitřní pravidla CP pružně přizpůsobují potřebám klientů.
 • Zaměření na celek – na situaci klientů se pohlíží v souvislostech, nikoli jen na dílčí aspekty.
 • Ochrana práv klientů – zařízení usiluje o vytváření podmínek, v nichž klienti mohou svá práva naplňovat.
 • Anonymita – o všech individuálních konzultacích lze vést písemné záznamy anonymně (pod čísly). Záznamy o své osobě mají právo klienti vidět.
 • Náboženská nezaujatost – pracovníci zařízení respektují
  u klientů jejich pohled na svět a svobodu vyznání.  O náboženských otázkách s nimi hovoří pouze v případě, když o to projeví klienti sami zájem.
 • Respektování stížností – v případě nespokojenosti s poskytnutím služby, je možno podat stížnost. 

 

Základní prohlášení CP

 • Pracovníci znají poslání CP, cíle, cílovou skupinu klientů a principy poskytovaných služeb (viz výše) chápou jako veřejný závazek.
 • CP své poslání, cíle, cílovou skupinu klientů a principy poskytovaných služeb (viz výše) chápe jako veřejný závazek.
 • CP nenahrazuje přirozené prostředí výchovy klientů, vztahové sítě a místní instituce, jimiž jsou rodina, škola a další zařízení pro výchovu, ale podporuje je a doplňuje. Za tímto účelem s nimi komunikuje a spolupracuje s nimi.
 • Klienti CP mají možnost svobodně se rozhodnout, jaké služby chtějí využívat.
 • Klienti CP mají možnost svobodně měnit své osobní cíle, potřeby, názory a podle toho druh využívané služby.
 • Pracovníci CP dodržují všechny obecně závazné normy související s poskytováním svých služeb, při své práci se řídí Obecně závaznými právními předpisy a vnitřními dokumenty CP.
Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz