Kontakt

Základní informace

Poslání

Posláním Kontaktního a poradenského centra pro osoby ohrožené závislostmi (dále jen KPC) v Havířově je poskytovat anonymně a bezplatně odborné sociální služby zmírňující dopady užívání návykových látek, včetně patologického hráčství. Poskytování těchto služeb chápeme jako veřejný závazek.

Cíle

 • Zvýšit informovanost klientů a jejich blízkých, odborné a laické veřejnosti o problematice týkající se závislostí.
 • Navázat první kontakt s klientem a vytvořit vzájemnou důvěru mezi ním a zařízením. 
 • Minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním návykových látek, včetně prevence přenosu infekčních chorob. 
 • Podporovat vlastní aktivity klienta k řešení jeho sociální situace. 
 • Změnit rizikové vzorce chování klientů, stabilizovat sociální situaci klientů. 
 • Předcházet sociálnímu vyloučení klientů, napomáhat návratu do společnosti těm, kteří se v důsledku závislostního chování ocitli na okraji společnosti. 
 • Chránit veřejnost a veřejné zdraví před negativními dopady zneužívání návykových látek (odpovědnější zacházení s použitým injekčním materiálem, sběr a bezpečná likvidace pohozeného injekčního materiálu).
 • Poskytovat podporu a pomoc rodinným příslušníkům osob ohrožených závislostí a jejich blízkým.

Principy

Nízkoprahovost  bez nutnosti doporučení, objednání se, sdělení osobních údajů. Veškeré základní činnosti jsou poskytovány bezplatně a anonymně.

Dodržování lidských práv a základních svobod – při vytváření pravidel, principů a služby programu vycházíme z Listiny základních práv a svobod a dalších platných zákonných norem.

Motivace k samostatnosti a aktivnímu přístupu k životu – při práci zapojujeme naše síly 
a prostředky jen tam, kde už nestačí síly a prostředky našich klientů.

Dobrovolnost a svobodná vůle – klient si sám zvolí rozsah využívání nabízených činností. Klienti se mohou podílet na tvorbě a nastavení služby, vyjadřovat se k problémům.

Rovnost – každý klient má stejná práva, ale i povinnosti.

Vstřícnost a individuální přístup – službu v rámci možností přizpůsobíme potřebám klienta.

Důvěrnost – veškeré osobní a citlivé údaje klienta, např. o zdravotním stavu jsou přísně důvěrné a nejsou poskytovány bez písemného souhlasu klienta.

Profesionalita a odbornost – všichni pracovníci poskytují pouze ty činnosti, k nimž mají potřebné vzdělání, znalosti a dovednosti. Jsou povinni se dále odborně vzdělávat.

Respektování práva kontaktu s rodinou – pracovníci respektují, že rodina je nedílnou součástí přirozených vztahů.

Filosofie práce s uživateli návykových látek vychází z těchto  pragmatických přístupů:

Harm Reduction – (minimalizace zdravotních a psychosociálních rizik souvisejících s užíváním návykových látek). Přístup je zaměřený na individuální potřeby a perspektivy klienta se snahou o minimalizaci, omezení či zmírnění rizik a poškození vyplývající z užívání návykových látek, přičemž je akceptována skutečnost, že klient není motivován pro změnu, tj. nechce či nemůže aktuálně přestat užívat návykové látky, s cílem zachovat klienta při životě a maximálně možném zdraví v bio-psycho-sociálním smyslu.

Public Health – (ochrana veřejného zdraví) Tento přístup vychází z epidemiologie, sociologie a veřejné politiky, kdy nesleduje zájmy individuálního klienta, ale ochranu nezasažené populace. Bio-psycho-sociální model závislosti – tento model sice vychází z biomedicínského modelu a přístupu k léčbě v tom smyslu, že používá medicínskou terminologii a diagnózy, zároveň se však opírá i o široký koncept zdraví definovaný WHO jako: „stav tělesné, duševní a sociální pohody“, nikoliv pouze jako nepřítomnost nemoci nebo vady. Zároveň tedy rozšiřuje původní model o rozměr psychických funkcí, mezilidských vztahů, jejich dynamického vývoje a vzájemného podmiňování. Nemoc a tedy i závislost na návykových látkách vzniká v průběhu vývoje osobnosti ve vzájemné interakci biologických, psychologických a vztahových faktorů.

Cílová skupina

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách včetně patologického hráčství starší 15 let.

Charakteristika cílové skupiny:

 • Uživatelé návykových látek starší 15 let v různé fázi užívání, bez ohledu na typ, historii užívání a způsob aplikace návykové látky.
 • Uživatelé, kteří škodlivě užívají alkohol či jsou na něm závislí.
 • Osoby ohrožené patologickým hráčstvím.
 • Osoby, které hledají podporu v abstinenci.
 • Rodina a blízké sociální okolí uživatelů návykových látek (např. ostatní rodinní příslušníci, přátelé).

Pro koho nejsme?

Osoby, které splňují všechny požadavky cílové skupiny KPC, např. věk, užívání návykových látek, gambling, ale přesto jim nejsme schopni poskytnout kvalitní sociální službu. Jedná se např. o:

 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé pouze na tabáku,
 • osoby s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby, s potřebou 24 hodinové intenzivní péče,
 • osoby s mentálním postižením, psychickým onemocněním a zdravotním postižením takového rozsahu, že neumožňuje bezpečný pobyt v zařízení ani za přítomnosti osobního asistenta,
 • cizinci, kteří nejsou schopni bezproblémové komunikace v českém jazyce (s výjimkou případu, kdy si zájemce sám zajistí tlumočníka).

Financování služby

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Historie KPC

Příspěvková organizace s názvem Sociální služby města Havířova byla zřízena Rozhodnutím Zastupitelstva města Havířova ke dni 1.1.1994. Statutárním orgánem SSMH je ředitel, který je za činnost příspěvkové organizace odpovědný Radě města Havířova. V současné době organizace poskytuje 12 sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Organizace dále zajišťuje ještě 4 služby, které nespadají pod zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (Rehabilitace, Domácí zdravotní péče, Jesle, Centrum prevence). Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi (dále jen KPC), dříve Centrum drogové pomoci, je jedním ze zařízení příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova. KPC poskytuje kontaktní a poradenské služby od roku 1994. Od roku 1994 do prosince 1997 na ul. Hřbitovní 2, od roku 1998 již v nových prostorách na ul. Hřbitovní 12.

Oficiální vznik KPC je datován na 1. listopad 1994, první klienti začali službu využívat až od ledna 1995. Centrum vzniklo jako výsledek vzájemné spolupráce v protidrogové politice Magistrátu města Havířova s bývalým Okresním úřadem v Karviné. Magistrát města Havířova zajistil prostory a finanční podporu potřebnou na provoz KPC. Zařízení má od 1.7. 2007 řádně registrovanou službu podle zákona č. 108/2006 Sb. – §59 Kontaktní centrum, činnosti poskytuje ambulantní a terénní formou.

Objekt KPC prošel ve IV. čtvrtletí roku 2010 rekonstrukcí, byl zateplen, byla vyměněna stará okna za plastová. Došlo tím i k úspoře provozních nákladů. Další rekonstrukce proběhly v letech 2018–2020, plot, chodník, střecha, HB, odpady, přístřešek. Od roku 2011 došlo k úpravě provozní doby služby, byl zaveden tzv. „poradenský den“. V roce 2012 jsme upravili pobytovou dobu kontaktní místnosti a zajistili zvýšenou dostupnost služby i v jiných částech města (Podlesí, Město) a to prostřednictvím tzv. stálých míst v terénu.

Služba prošla úspěšně certifikací odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytujících adiktologické odborné služby v letech 2010 a 2013.

Statutární město Havířov deklaruje potřebnost služby, jak ve stávajícím dokumentu Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2020–2024. Podpora projektů, které směřují k prevenci sociálně patologických jevů, je zmíněna 
i v Koncepci prevence kriminality na léta 2017–2020 v Havířově, která byla prodloužena do roku 2021. Poskytované činnosti služby jsou v souladu s cíli a prioritami Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 a Strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním v Moravskoslezském kraji na období 2021-2027.

S účin­ností od 1. ledna 2019 došlo ke změně názvu Centra drogové pomoci. Od uvedeného data služba zajišťuje činnosti pod novým názvem Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi. Nově zvolený název lépe vystihuje poslání, náplň, aktuální nastavení služby a účinněji reaguje na fenomén závislosti, který je stále opředen řadou zkreslených představ a mýtů u veřejnosti k řešení adiktologického problému. Změna názvu také napomáhá zájemcům o službu k lepší orientaci při řešení nepříznivé sociální situace, spojené s užíváním návykových látek, včetně alkoholu a patologického hráčství.

Práva a povinnosti klientů

Práva klientů

 • právo na rovný přístup ke službě,
 • právo na odbornou péči,
 • právo na informace (nabídka služby, pravidla),
 • právo odmítnout nabízenou službu,
 • právo na ochranu osobních a citlivých údajů,
 • právo nahlédnout do dokumentace, kterou zařízení o klientovi vede,
 • právo znát jméno pracovníků, kteří s ním pracují,
 • právo podat stížnost a být informován o postupu při uplatňování stížnosti.
 • právo v rámci své spolupráce se zařízením spolupracovat také s těmi fyzickými a právnickými osobami, které označí v zájmu dosažení svých cílů.

Povinnosti klientů

 • dodržování pravidel zařízení.

Poskytované činnosti

Základní činnosti

 • Kontaktní práce.
 • Výměnný program injekčních stříkaček, informace o bezpečném užívání, bezpečném sexu, infekčních nemocech a možnostech testování.
 • Poskytování zdravotnického materiálu (sterilní vody, desinfekční tampony, kondomy, kapsle, těhotenské testy apod.).
 • Základní zdravotní ošetření.
 • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (WC, sprcha).
 • Sociální práce (zprostředkování detoxikace, léčby závislosti, komunikace s úřady, doprovody klientů, korespondenční práce s klienty).
 • Individuální poradenství (prevence relapsu, práce s motivací, předléčebné poradenství, doléčování).
 • Poradenství pro rodiče a osoby blízké uživatelů drog, rodinné poradenství.
 • Podpora v krizi (osobně, telefonicky, emailem).

Doplňkové činnosti

 • Praní prádla.
 • Sušení prádla na sušáku.
 • Potravinový servis (čaj, vitamín).
 • Odběry moči na zjištění přítomnosti návykových látek v těle.

Činnosti za úplatu

 • Poskytnutí kávy: 5 Kč
 • Sušení prádla v sušičce: 25 Kč
 • Praní prádla v automatické pračce: 30 Kč

Činnosti pro veřejnost

 • Prezentace a medializace služby KPC (besedy, přednášky).
 • Sběr a likvidace odhozených injekčních stříkaček.
 • Mapování drogové scény.

Ceník fakultativních úkonů platných od 1.2.2023.pdf

Kontakt

Hřbitovní 166/12, Havířov-Šumbark, 736 01

KPC:

Vedoucí služby:

Sociální pracovníci:

Terénní pracovníci:

Jak se k nám dostanete?

Autobusem MHD, č. 401, 405, 416 – zastávka Šumbark, 2. etapa u hřbitova, č. 410 – zastávka Šumbark, hřbitov

Vlakem – zastávka Havířovželezniční stanice

Autem – první odbočka doleva za Tescem, směr Orlová

Forma a provozní doba poskytované služby

Ambulantní forma

Pondělí, Úterý, Čtvrtek, Pátek

10:00 – 16:00 – výměnný program injekčního náčiní

10:00 – 12:30 a 13:30 – 15:30 – pobyt v kontaktní místnost, potravinový a hygienický servis

Středa

10:00 – 18:00 – individuální a rodinné poradenství, sociální práce, výměnný program injekčního náčiní

Do KPC je povolen pouze jeden vstup denně (mimo výměnného programu a domluveného poradenství).

Terénní forma

Pondělí, středa a pátek17:00 – 20:00
Úterý a čtvrtek13:00 – 16:00

Mapování drogové scény, kontaktní práce, výměnný servis, základní poradenství, sběr použitého injekčního materiálu.

Kde nás najdete v terénu?

Pondělí17:00 – 18:00 – centrální park u Redonu, tzv. „bílý dům“ (Havířov – Město)
Pátek17:00 – 18:00 – park u soudu (Havířov – Podlesí)

Po celou provozní dobu KPC poskytujeme psychickou pomoc v rámci akutní krizové situace (např. akutní problém s užíváním návykových látek).

Vedoucí středisek sociální prevence

Mgr. Michal Fabian, DiS. – vedoucí služby, sociální pracovník

Provozní zaměstnanci

Mgr. Kamila Labudková, DiS. – sociální pracovník

Monika Pokorná, Robert Kokeš, Bc. Lenka Němečková – pracovníci v sociálních službách (kontakt + terén)

Metodik SQSS

PhDr. Dagmar Krutilová

Supervize

Bc. Pavel Matula

Vyřizování stížností

Popis způsobu podávání a vyřizování stížností

Všichni uživatelé služby KPC mají právo podat stížnost, podnět či připomínku (dále jen stížnosti) na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby. Následně pak mají právo na vyšetření oprávněných stížností ke kvalitě poskytované služby, aniž by tím byli nějakým způsobem sami ohroženi.

Stížnosti jsou důležitá poselství ze strany klientů o spokojenosti s poskytovanou službou, zda služba odpovídá jejich potřebám. Pracovníci je vnímají jako právo klientů a jako cenný zdroj informací a příležitostí k případnému zlepšení kvality poskytovaných činností služby. Podání stížnosti nesmí být na újmu tomu, kdo ji podal, ani tomu, v jehož zájmu byla podána, nejde-li o tutéž osobu.

Uživatelé jsou informováni:

 • o možnostech a způsobech podávání a vyřizování stížností,
 • o osobách, ke kterým lze stížnost podat a o kontaktech na tyto osoby,
 • o lhůtách pro vyřízení stížností,
 • o způsobu evidence stížností,
 • o možnostech odvolání se proti vyřízení stížnosti k dalším orgánům,
 • o dalších orgánech, včetně kontaktů na ně, ke kterým se lze odvolat pro případ, že by nebyli spokojeni s výsledkem vyřízení stížnosti.

Způsob podávání stížností

 • Anonymně: vhozením do „Schránky důvěry“, která je u vchodu do KPC a 1x týdně v pátek se vybírá.
 • Ústně: sdělením přímo kterémukoliv pracovníkovi KPC, který vyhotoví písemný záznam o stížnosti. Dále je možné stížnost osobně sdělit vedoucímu KPC nebo přímo v sídle ředitelství organizace SSMH.
 • Písemně: do „Knihy stížností, připomínek, podnětů“, s využitím evidenčního listu nebo si klient může stížnost napsat na papír, pak ho předá pracovníkovi KPC nebo vhodí do schránky důvěry (je u vchodu do KPC). K napsání stížnosti klient může využít i kontaktní místnost.
 • E-mailemkpc@ssmh.cz, sekretariat@ssmh.cz
 • Telefonicky: na tel. číslo 596 884 854(KPC) nebo 599 505 311 (ředitelství SSMH).
 • PoštouKPC, Hřbitovní 12, 736 01, Havířov – Šumbark, nebo sídlo organizace: SSMH, Přemyslova 1618/12, 736 01, Havířov – Podlesí.
 • Zprostředkovaně: (jinou osobou či organizací) klient si svobodně zvolí svého zástupce, který bude klienta při vyřizování stížností zastupovat (rodinný příslušník, kamarád, jiná organizace či právnická osoba).

Jednotlivé možnosti, jak postupovat při podání stížnosti

 • na poskytované činnosti, provoz, jiného uživatele apod.:stížnost je předána pracovníkovi KPC
 • na postup pracovníka KPC:stížnost se předává vedoucímu služby
 • na postup vedoucího KPC:stížnost se předává řediteli organizace

Co se děje dál s podanou stížností?

 • Stížnost se eviduje v „Evidenční knize stížností, připomínek a podnětů“.
 • Stížnost se vyřizuje nejpozději do 1 měsíce ode dne obdržení. V případě, že by nebylo možné termín dodržet, pověřený pracovník informuje písemně všechny účastníky stížnosti o důvodu nedodržení termínu.
 • Všechny stížnosti jsou řádným způsobem prověřeny a prošetřeny, v případě potřeby jsou přijatá patřičná nápravná opatření.
 • O výsledku šetření a přijatých opatření k nápravě, včetně připomenutí možnosti odvolání se, je stěžovatel informován pracovníkem KPC a je mu předána kopie „Evidenčního listu“, kde je zaznamenán výsledek šetření.
 • Výsledek šetření anonymní stížnosti bude řešen vývěskou na nástěnce v zařízení po dobu 14 dnů nebo elektronickou formou, tj. odpovědí na anonymní e-mailovou adresu, ze které byla stížnost zaslána. Zveřejněná zpráva však nesmí v žádném případě poškozovat práva zaměstnanců či ostatních klientů.
 • V případě opakované již řešené stížnosti vedoucí pracovník nejprve prošetří, zda od posledního šetření nenastaly nové skutečnosti. Pokud ne, vyhodnotí stížnost jako neopodstatněnou a písemně informuje stěžovatele i o datu vyřízené předchozí stížnosti.

Pokud uživatel služby není s vyřízením stížností spokojen, tak se může obrátit na nezávislé instituce. (Statutární město Havířov, Ochránce lidských práv, Český helsinský výbor). Má právo si zvolit svého zástupce, který stížnost za něj sdělí.

Evidenční list stížností si můžete stáhnout zde.

Dokumenty

Tvorba klientů a přátel CDP

Už žádné utržené hlavičky – básnická tvorba.pdf

Už žádné utržené hlavičky – 2.dil.pdf

Informační materiály

Snižuj rizika průvodce pro injekční uživatele drog.pdf

Žloutenky.pdf

Drogová závislost aneb Rychlý běh po krátké trati.pdf

Leták KPC pro veřejnost – 1.2.2023.pdf

Různé dokumenty

Provozní řád schválený SZU 2013.pdf

Certifikát RVKPP 2010-2013.pdf

Certifikat RVKPP 2013-2016.pdf

Dotazník spokojenosti klientů CDP 2013.pdf

Etický kodex soc. pracovníků 2013.pdf

Etický kodex kontaktních center 2013.pdf